Bråk og brøl over hvite vidder

VOLDSOMT MOT: grunneier Helge Aasen (til venstre) og grunneier Erik Torvetjønn med Torvetjønn i bakgrunnen. En snøskuterbane  vil ligge ved østenden av vannet r i bakkant av dette bildet.

VOLDSOMT MOT: grunneier Helge Aasen (til venstre) og grunneier Erik Torvetjønn med Torvetjønn i bakgrunnen. En snøskuterbane vil ligge ved østenden av vannet r i bakkant av dette bildet.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

RAULAND: Hundrevis av hytteeiere rett øst for Vierli frykter bråk fra en planlagt snøskuterbane ved Heimvegli. Grunneieren av utbyggingsområdet, Bjørn Skinnarland er mer bekymret for bråket fra hytteeierne enn snøskuterbråket. Nå starter bråket mellom politikerne i Vinje.

DEL

Det hardner til i den utbyggingshissige fjellkommunen. Grunneier og høyrepolitiker Bjørn Skinnarland har sammen med sønnen Magnar lagt fram planer om en lukket snøskuterbane for kommersiell drift som en tilleggsnæring til deres gård Brattås. Forretningskonseptet er en merket og tråkket trase, 20 meter bred og mellom 2,5 og 3 kilometer lang som kan brukes mot betaling med egen eller lånt snøskuter. Banen skal være åpen alle dager i vintersesongen fram til klokkeren ni om kvelden. – Herregud, alt hva vi har opplevd av hyttebygging her oppe. Min familie har ikke oppført en eneste hytte i Vinje. Nå skal vi tenke på oss selv. Alle må være positive til disse planene. Jeg kan da ikke bare eie et friareal til ingen nytte. Skal vår familie overleve i fjellheimen må vi ha flere bein å stå. Jeg er mye mer bekymret for bråket fra hyttefolk enn snøskuterbråk, sier Bjørn Skinnarland. Så knyttet til fjellet er Skinnarland at enkelte hyttefolk ser på han som selveste «fjelltrollet». Grunneieren ber om hyttefolkets respekt og sier de nå får avvente støymålinger som skal foretas på nyåret. I hans verden er det nesten barnslig å opponere mot de foreliggende planene.

SPEAKERBU

Hans Bugge Paulsen fra Porsgrunn har hytte i det aktuelle området. Så nærme banen at han frykter å bli overkjørt opptil flere ganger i døgnet om snøskuterbanen blir en realitet. Den vakre hytta vil etter all sannsynlighet komme mellom sporene i snøskuterbanen. – Jeg får en speakerbu midt i lydhelvetet, kommenterer Paulsen. Fjellelskeren Paulsen kan vanskelig se for seg en tilværelse på terrassen med rødvin og øreklokker. Familien har festetomt hvor halvparten av tomta ligger på Skinnarlands gårds og bruksnummer uten mulighet for å bli fraskilt. Han synes det nå er langt viktigere å bli fullstendig skilt fra grunneieren enn å få eget matrikkelnummer og krever innløsning til markedspris gjennom advokat. – Jeg vet ikke hva Bugge Paulsen vil. Han får selge til hvem han vil men det er ikke mitt problem, sier Skinnarland. Hva, det er hans problem, svarer Paulsen.

TIPS VIA RADIO

Det var på sensommeren i år bomben smalt. NRK Telemark sendte ut en melding om en planlagt snøskuterbane ved Heimvegli. Dette var fullstendig ukjent for hytteeierne og aldri var de blitt bedt om å komme med innspill. – Det var tre-fire dager igjen av høringsfristen da vi fikk beskjed om planene. Hva var det som skjedde i kommunen, spør grunneier Helge Aasen som selger tomter ved Heimvegli hytteområde rett ved den planlagte snøskuterbanen. Denne høstdagen, rett etter at meldingen hadde gått ut på eteren til fylkets befolkning måtte Vinje kommune snu seg rundt og forlenge høringsfristen. I et brev til Rauland hyttevelforening, datert 22. september 2014 skriver arealplanlegger i kommunen Jenny Fetveit: «Vinje kommune set pris på at det er eit breitt engasjement og frisk, sakleg og konstruktiv debatt om tiltak som dette». Hun skriver dette etter å ha mottatt post fra Rauland hyttevelforening den 11. september om at velet var sterkt kritiske til planene, men i sin uvitenhet ikke hatt mulighet til å være engasjerte, konstruktive, friske og saklige, slik saksbehandleren satte slik stor pris på. De visste jo ingenting!

INGEN INNGREP

Den 25. juni 2014, midt under sommersolverv fant de samme solstrålene nemlig også veien til familien Skinnarland. Denne dagen skriver nå avgått rådmann Hans Kristian Lehmann i Vinje følgende om det videre arbeidet med detaljregulering av snøskuterbane ved Torvetjønn.: «Spørsmål om regulering i plan- og bygningslova, for snøskuterbane på Torvetjønn vert imøtekomne. Videre arbeid med planen er tilrådelig etter føringer som nemnt i rådmannens vurdering». Forslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt i Plan- og miljøutvalget samme dag. For ordens skyld. Torvetjønn ligger bare noen hundre meter fra verneområdet Brattfjell Vindeggen. I sin vurdering skriver Lehmann at snøskuterbane- området i kommuneplanens arealdel er satt av til LNF-formål og følgelig ikke åpner for terrenginngrep. Han mener det er uklart om en bane er en utvidet forståelse av hva LNF område innebærer og grubler over følgende: «Fordi tiltakshaver (red.anm. Magnar Skinnarland) forespeiler en trasebredde på om lag 20 meter, er det verdt å spørre seg om det vil være mulig uten terrenginngrep, som igjen vil ha betydning for vurderingen om tiltaket er i strid med overordnet plan. På grunn av planområdets lokalisering i øvre bjørkebelte, er dette kanskje mulig om en legger løypa nennsomt i terrenget», skriver Lehmann. Ut fra dette kunne ikke rådmannen se tiltaket var i strid med overordnete plan og følgelig var det ikke nødvendig med konsekvensutredning. Fordi banen altså ikke utgjør noe terrenginngrep. Det kunne heller ikke Plankontoret Hallvard Homme AS som utreder planene på vegne av Skinnarland-familien. De konkluderer med at en «skuterbane ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» og heller «ingen direkte konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen».

HELT UBEGRIPELIG

Hytteeierne mener kommunen saksbehandling er forstemmende, og undrer hva som kan forstås med terrenginngrep når selv ikke en snøskuterbane med brøl fra snøskutere tilsynelatende ikke er noe problem. Her er altså grunneier som vil anlegge en snøskuterbane tett opp til store hytteområder og så trenges det ingen konsekvensutredning! Siden planen ble kjent har det strømmet på med rundt 240 underskrifter mot planene fra hytteeiere ved Heimvegli, Angravlia og Vierli samt nær sagt alle fastboende. Heimveglig vel har nå sendt melding til plankontoret og kommunen om at en snøskuterbane vil få store konsekvenser. Et motorsportanlegg for snøskutere vil avgi mye støy over lang avstand i et så åpent landskap det her er snakk om. Rekreasjonsmulighetene vil forringes og mange skiturer vil bli vanskelig tilgjengelig. Stillhet og ro er av stor betydning og en svært viktig kvalitet og er en forutsetning for mange av hytteeierne på Heimveglifeltet, skriver hyttevelet. – De nærmeste hyttene vil ligge 240 meter unna snøskuterbanen. Vinje kommune gjør seg lite attraktiv som hyttekommune om denne galskapen realiseres, sier leder av Heimvegli vel Jostein Engum til TA.

SØNNEN

Tiltakshaveren til prosjektet er Magnar Skinnarland, sønn av Bjørn Skinnarland. Han arbeider videre med prosjektet i erkjennelse av tiltaket krever en reguleringsplan under formål «bosetting, anlegg og motorsport». Fra hytta si i lia over Torvetjønn retter advokat Johan Henrik Frøstrup en kanonade mot snøskuterplanene. På vegne av Rauland Hyttevelforening ber han om at myndighetene allerede på et tidlig stadium sier et klart og utvetydig nei til et slikt hensynsløst misbruk av fjellområder i naturskjønne omgivelser i nærheten av hytteområdet». Han er overbevist om at en slik bane vil tiltrekke seg aggressiv snøskuterkjøring med motorer opp til 400 hestekrefter. Området vil også klart virke sjenerende på villreinen, skriver han. Og fortsetter: Anlegget som det første i sitt slag i landet vil være upåregnelig etter naboloven noe som betyr at dersom anlegget blir en realitet, vil hytteeiere og boligeiere som kan dokumentere verditap som følge av støyforurensningen kunne kreve dette tapet erstattet av Skinnarland. Det dreier seg i så fall om et samlet erstatningskrav på mange ti-talls millioner som familien Skinnarland vil stå ansvarlig for. – Den blå-blå regjeringen vil ikke engang ha vanlige skuterløyper i bolig og hytteområder og løypene må ikke ha negativ innvirkning på friluftsliv og naturmangfold. Og så kommer disse planene, kommenterer Førstrup. Leder av Rauland hyttevelforening, Erik Berg-Hansen er fullstendig avvisende til planene og mener et slikt anlegg må plasseres på et område som er helt uten skadevirkninger for nærmiljøet. Han kommer med et ufravikelig krav om hvordan støymålingene skal foretas og krever uttesting med flere snøskutere samtidig og med «full trøkk» på kjøringen

MULIGE STEDER

Ordfører Arne Vinje vet hvordan snøskuterstøy høres ut, men den siste tiden er det blitt mest støy fra hytteeiere. Han er den første til å forstå at rødvinsdrikking med øreklokker på terrassen ikke akkurat er noen innertier når kommunen skal markedsføre sine rekreasjonsmuligheter. – Jeg vil ikke forskuttere noe som helst. Nå får vi se hva Plan- og miljøutvalget mener når saken kommer opp der. Ifølge ham arbeides det med alternativer lokasjoner for snøskuterbane ved Styggedalen i Tokke kommune og rett vest for Edland i Vinje, forklarer han. Inntil videre fortsetter spetakkelet med bråk og brøl mellom de involverte partene i den vakre fjellkommunen.

Artikkeltags