Det forteller senioringeniør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Per Kristoffersen.

Og det er skogsbilvei-nettet som står sentralt.

Et privat firma har stått for inspeksjonen som startet i 2018 i Nedre Telemark, inkludert Skien og Porsgrunn; høsten 2021 kom turen til Nome, Midt-Telemark, Hjartdal, Notodden og Tinn med fortsettelse ut dette året. Så vil Vestfold følge etter det.

I alt er det 1000 bruer i Vestfold og Telemark på skogsbilvei-nettet, mange av dem eldre, fordelt på i alt 6000 kilometer med skogsbilvei.

Rapport til skogeier

– Det er også klart at det for mange bruer er behov for vedlikehold av selve brua og rydding av vegetasjon ved bru og brukar, framholder Kristoffersen.

Som dessuten trekker fram rydding av vegetasjon, skog og kratt for å hindre forringelse og erosjon av selve brukonstruksjonen og brukar.

Det blir laget en rapport til hver bru som overleveres skogeier. Er det behov for vedlikehold eller ombygging, kommer det fram i rapporten, og selvsagt også om den skal stenges.

Men ifølge Kristoffersen er det ikke meldt om graverende brutilstander i Telemark på mange år.

Investeringsbehov

Mer konkret skal bruinspeksjonen avdekke:

* Påvise bruer som utgjør er sikkerhetsrisiko og avdekke flaskehalser på skogsbilveiene som hindrer tømmertransporten

* Få en oppdatert oversikt over brutyper, tilstand og behov for vedlikehold og investeringer for skogsveibruene

* Få oversikt over investeringsbehov på bruene som grunnlag for god forvaltning og prioritering av tilskuddsmidlene til skogsveier

Bæreevnen kan svekkes av generell bruk, manglende vedlikehold og påkjenninger fra flom.

I en periode framover vil brutiltak prioriteres for tilskudd til skogsveier.