Det kommer fram i informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark pluss Miljødirektoratet.

Havner som har mer enn 500 utenlandske anløp i løpet av ett år angis å ha «svært høy risiko». Og det gjelder havner over hele Norge, det samme for kategorien «høy risiko».

Dessuten peker direktoratet på dette:

«Fylkene Oslo og Viken, Vestfold og Telemark, Vestlandet og Rogaland har mellom 2300 og 3800 årlige anløp fra utlandet og blir i rapporten definert som områder med høy risiko for introduksjon av nye arter.»

Grenland Havn på sporet

Havnedirektør Torben Jepsen kommenterer problemstillingen slik:

– Grenland Havn IKS jobber kontinuerlig for å redusere miljøbelastningen relatert til vår virksomhet, og vi skal være pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme.

Terminaler knyttet til Grenland Havn er å finne i Brevik, Skien, Herøya i Porsgrunn og Langesund.

Kartlegging

– Vi er positive til at det igangsettes systematisk kartlegging av fremmede marinearter i sjøområdet, uttrykker Jepsen og legger til:

– Vi ønsker at en slik kartlegging kan danne grunnlag for å iverksette tiltak for å begrense negative konsekvenser av sjøtransport.

150 000 skipsanløp

Det er Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet som har laget den nevnte rapporten. 150 000 skipsanløp i Norge er kartlagt, der Oslofjorden og Vestlandet angis å mest utsatt.

Budskap: «Den viktigste årsaken til innførsel av skadelige fremmede marine arter er via internasjonal skipstrafikk.»

Fra Miljødirektoratet heter det at framover blir det viktig å overvåke havnene, og dermed skal det være mulig å sette inn tiltak tidlig om en vil hindre å støte på fremmede arter.

Begroing på skrog er sannsynligvis det mest farlige, og havner med mye skipstrafikk er de som ofte får de fremmede artene først. «Dette kan ha stor negativ påvirkning på norske arter og naturtyper».

Andre hav og verdensdeler

Det heter i rapporten: «De farligste artene er de som kommer fra andre hav og verdensdeler med omtrent samme miljø og temperatur som i norske farvann. Og jo mer trafikk fra disse områdene, desto større blir risikoen for innførsler og etableringer.»

Blant arter som kan komme til Norge som følge av begroing på skip eller plattformer er altså djeveltunge (stor rødalge) og havnespy (japansk sjøpung).