Verneområdene mellom Norsjø og Notodden er laget for å verne fugler. Der befinner det seg sårbare fuglearter, bl.a. ender og Vadre som oppholder seg i disse verneområdene. Det sier Sigurd Anders Svalestad hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Fra Akkerhaugen til Heddalsvannet er fartsgrensa på fem knop. I utløpet av Heddøla er det tilsvarende krav til lav fart. I begge naturreservatene gjelder forbudet mot å bruke vannskutere i verneområder og i en avstand på 500 m fra verneområdet. Allikevel er det blitt registrert flere tilfeller av råkjøring på disse områdene.

– Høy fart

Høy fart kan føre til at fugleungene kommer bort fra mødrene sine og at de dør. Flere har varslet bekymringer om at førere av båt og vannskutere kjører langt fortere enn tillatt fartsgrense i sårbare områder, som blant annet verneområdene i Notodden og Norsjø, sier seniorrådgiveren.

– De trenger ro og får mye mer tid til å komme unna med ungene i behold hvis farten er lav, oppfordrer Svalestad.

Han forklarer i et intervju med TA, at det er sårbare fuglearter som oppholder seg i disse verneområdene.

– Bakgrunnen for at det i det hele tatt er satt en fartsgrense her, er blant annet hensynet til at fuglene trenger tid til å trekke og søke etter næring, forklarer han.

Vil ikke kontakte politiet

Båter i høy fart kan skille unger fra flokken, og slike «bortkomne barn» blir lett spist av kråker og andre rovfugler.

Båter og vannskutere i høy fart kan føre til at fugler i verneområder dør, sier Seniorrådgiveren.

Han forteller at det kreves en holdningsendring blant sjåførene for å løse dette problemet som oppstår mellom Norsjø og Notodden, helst uten hjelp fra politiet, understreker han.

– Nei vi har ikke kontaktet politiet. Vi tror ikke det er riktig ressursbruk på å drive kontroll på virksomhetene her. Det må heller baseres på at folk forstår at det de gjør er å kjøre for fort, og heller finner på en bedre måte å følge regler på, sier Svalstad.

– Utgangspunktet er jo verdien for fugler og nettopp elvestrekningen, der finner fuglene mat og rasteplassene på trekket er veldig viktig for andre matfugler underveis, forteller han.

– Verneområdene må bli bedre skiltet

Hvert år blir det meldt om råkjøring på vernede områder i Telemark, ofte i den øvre delen på Notodden, sier Espen Marker seniorrådgiver for Statens naturoppsyn.

Han forteller til Ta at Statens naturoppsyn har flere tilsyn i vernede områder for å sørge for at artene har ro i den perioden der det er trekk blant fugleartene.

– Det vil si på våren og på høsten. Men det er så klart andre arter der som også er sårbare til det med trafikk, støy og forstyrrelser. Så er det jo sånn at det står i forskriften, men det er ikke skiltet. Så da må det gjøres en god jobb, i forhold til å skilte bedre, sånn at vi har mye å gå på i forhold til straffereaksjoner, forteller seniorrådgiveren.

Det er allmenne regler for vassdraget i forhold til fartsgrense. I de vernede områdene er det også ytterligere regler om hvem som har lov til kjøre båt på disse plassene, forteller Marker.

Gir ikke straffereaksjoner

Ifølge Marker, er det tre forskjellige naturreservater med egne regler. Han sier at det er vanskelig for publikum å forholde seg til trafikkregler når områdene ikke er tilstrekkelig skiltet, og hevder at førere har vanskeligheter med å lokalisere de få eksisterende skiltene på reservatet.

– De områdene er ikke skiltet i de plassene hvor det er vernet. Men selve vernetskiltet er der, men det er ikke gjort på en slik måte at de er plassert synlig, sier han.

Når det ikke er godt nok skiltet, så er det ikke mye vi kan gjøre for å gi noen strenge reaksjoner på det. Men vi er veldig interessert i få dette på plass, hvis kommunen eller statsforvalter kan bli enige om hvor det skal skiltes og bidra på det, understreker seniorrådgiveren i Statens naturoppsyn.

Nyttig fakta om Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel i utmark.

SNO har også ansvar for kartlegging og bestandsovervåking av rovvilt og andre utvalgte arter, samt dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein.

SNO skjøtter og tilrettelegger i verneområder, feller store rovdyr og bekjemper fremmede planter og dyrearter som er uønsket i norsk natur.

For å ta vare på viktige leveområder for planter og dyr, verdifulle landskap og naturtyper og sjeldne og trua arter av dyr og planter, er det oppretta over 3000 verneområder i landet.

Hvert verneområde har sin egen forskrift som presiserer formålet med vernet og hvilke bestemmelser som gjelder. SNO ser til at de overholdes og at områdene tas vare på.

Ved regelbrudd kan SNO anmelde og kreve stans av pågående ulovlige inngrep i et verneområde.

§3 Forskrift om vern av naturreservat

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

Miljødirektoratet.no

Lovdata.no