Det er politikerne i utvalg for helse og omsorg som snart skal ta i problemstillingen.

Saken er titulert: «Gjennomgang av helse- og omsorgstjenester som ikke utføres av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.»

Innstillingen til kommunedirektøren er:

«Tjenestene gjennomgås både i forhold til de faglige og økonomiske forhold, med planlagt oppstart i oktober 2023.»

Mener det er nødvendig

Monica Karlsen er leder av helseutvalget i Skien kommune. Hun kommenterer:

– Jeg mener det er nødvendig med regelmessig oppfølging og gjennomgang av tjenestene. Dette for å vite om vi gir riktig nivå av tjenester, i forhold til det som er behovet. Hensikten med disse tjenestene er at de er målrettet og oppfyller behovet til den som mottar denne.

– På hvilken måte kan gjennomgangen berøre tjenesten til innbyggerne?

– En gjennomgang kan føre til at vi ser om behovet er endret, om de trenger mer, mindre, eller andre type tjenester.

Helsepolitiker Esther Buer (Fremskrittspartiet) gir også uttrykk for at det viktig med en gjennomgang. På samme tid mener hun at kommunen i mange år har vært styrt av et ønske om å kjøpe færrest mulig private tjenester.

Det overordnede ansvaret

Kommunedirektøren med saksbehandler understreker at kommunen selv i, «i all hovedsak», står for tjenesteleveranser innenfor omsorg og helse.

Men kommunen har i tillegg «det overordnede ansvaret for alle helse- og omsorgstjenester som er besluttet iverksatt uavhengig om det er kommunen selv som står for tjenesteleveransen, eller om kommunen velger å kjøpe tjenesten fra en privat leverandør, ideell stiftelse eller annen kommune».

11 brukere med spesielle behov

Konkret kjører kommunen hjemmebaserte tjenester til 11 brukere med spesielle behov. Institusjonsplasser kjøpes, men dette avsluttes på grunn av det nye sykehjemmet. 37 vedtak er gjort inn mot «brukerstyrt personlig assistent».

Omsorgsstønad gis til 93 pårørende med barn. Dette er pårørende med «et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som er forventet av foreldreansvaret». 101 pårørende får støtte for voksne over 18 år. Men endringer er på gang når det gjelder dette. Helsedirektoratet har eksempelvis framholdt at ved utmåling av omsorgsstønad kan det være på sin plass å ta hensyn kommuneøkonomien.

Viktig

I sin konklusjon er kommunedirektøren klar:

«Det er svært viktig at kommunen følger opp sitt faglige ansvar på en ansvarlig og systematisk måte. Til tross for at det er få tjenester som kommunen selv ikke står for, står disse tjenestene for 140 millioner. Det er viktig at disse tjenestene følges tettere opp også i forbindelse med det årlige plan og budsjettarbeid.