Det er fersk informasjon fra fylkeskommunen, etter at fylkesutvalget vedtok å legge ut denne: Forslag til regionalplan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark.

Nullvisjonen

Et utgangspunkt er et vedtak gjort i Stortinget, «Nullvisjonen»: Det skal ikke forekomme trafikkulykker med hardt skadde eller drepte i trafikken. Dette skal overføres til Vestfold og Telemark:

En reduksjon fra 35 hardt skadde og drepte i Vestfold – og 30 hardt skadde og drepte i Telemark, begge i 2019, ned til maksimalt 14 hardt skadde og drepte i Vestfold – det samme tallet i Telemark i 2030. I 2050 skal det ikke være noen drepte i trafikken.

Antall «lettere skadde» skal også ned.

182 ulykker

I Telemark ble det i 2019 registrert 182 ulykker, av disse var fire dødsulykker. 69 av dem var «enslig kjøretøy utenfor veien», foran «andre møteulykker» og «påkjøring bakfra».

Det heter at ulykkestypene har utgangspunkt i hva slags vei en beveger seg på.

Møte- og utforkjøringsulykker utgjør 45 prosent av ulykkene, 60 prosent av drepte og hardt skadde havner i denne kategorien.

Høy fart, rus og uoppmerksomhet er ofte årsak.

Digitalt økosystem

Det legges blant flere ting opp til en strategi for fylkesvegnettet, og en kartlegging kan være nødvendig. En veileder bør utvikles i Telemark, heter det.

Skadedata bør samles inn av helsesektoren, for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Holdningsskapende arbeid er også nødvendig.

Intelligente trafikksystemer, nye teknologi, framheves, inkludert «selvkjørende transport» – automatisering av transportmidlene. Et annet stikkord er «felles digitalt økosystem».

Det teknologiske

En utfordring koblet til det teknologiske;

«De aller fleste ulykker skjer som følge av førerfeil. Stadig flere og bedre førerstøttesystemer virker allerede positivt inn på trafikksikkerheten, og videre utvikling vil kunne redusere ulykkesrisikoen betydelig. Utviklingen kan imidlertid også innebære nye utfordringer, særlig dersom det oppstår en «overgangsfase» som gjør at føreren er mindre fokusert på føreroppgaven, før kjøretøyet er i stand til alltid å håndtere situasjon».