Forslaget skal sendes ut til høring før den endelige beslutningen tas i styret i mars neste år.

Dagens driftsmodell med mange desentraliserte behandlingstilbud gir betydelige faglige, kvalitetsmessige og økonomiske utfordringer. I kveld ble det presentert tre alternative scenario for hvordan Sykehuset Telemark skal utføre pasientbehandlingen per 1.1.2017.

LEGGER NED VED RJUKAN OG KRAGERØ

Akuttilbudet og døgnmottaket ved Rjukan og Kragerø foreslås lagt ned. Dette begrunnes i at pasientgrunnlaget og aktivitetsnivået for å drive akuttmottak og døgnbasert tilbud å være for svakt i begge kommunene. Dette på tross av at etablering av gode dagbaserte tilbud på Rjukan og i Kragerø ivaretar de pasienter som trenger ofte dagbasert behandling på en god måte.

«Opplevd tilgjengelighet vil reduseres i forhold til nåværende desentraliserte driftsmodell. Reell tilgjengelighet til trygge og gode tjenester er imidlertid ut fra en faglig vurdering styrket. Opplevd tilgjengelighet vil kunne påvirkes at styrket ambulansetilbud og velfungerende dagbehandlingstilbud lokalt.», står det i høringsdokumentet.

Videre står det skrevet at ; «Samling av all kirurgi og akuttfunksjon til Skien vurderes å gi den mest robuste og faglig gode driftsmodellen, samtidig som mulighetene til å styrke bemanning og gi bedre rammer for utdanning og forskning.»

Administrerende direktør Bess Frøyshov og prosjektleder Frank Hvaal ved Sykehuset Telemark holdt tirsdag kveld en pressekonferanse om anbefalingen.

Frøyshov og Hvaal vektla at de mest alvorlig syke som trenger akutt behandling på Rjukan og Notodden i dag, blir kjørt videre til Skien, Arendal eller Oslo. Frøyshov sa videre at de i dag utnytter ressursene sine for dårlig.

- Vi har i dag mange som sitter på vakt i bereskap og som mangler pasienter, sa Frøyshov.

De ønsker også å styrke ambulanseberedskapen på Rjukan med en ekstra bil (en ambulanse i dag), samt bedre ambulanseberedskapen i Åmot i Vinje og i Kragerø.

Sykehusdirektøren forstår imidlertid at både innbyggere og ansatte på Rjukan er bekymret, og hun skal til sykehuset på Rjukan onsdag.

- Dette handler om totaltilbudet for befolkningen i Telemark. Mitt ansvar er å sørge for hele Telemarks befolkning. Det skal være likeverdige tilbud til helsetjenester, sier Frøyshov.

Sykehuset Telemark har i dag rundt 5300 ansatte fordelt på 3000 årsverk.

- Vi håper at færrest mulig mister jobben. Vi må se hvilke faste ansatte vi kan ha god bruk for andre steder, og vi vil ikke forlenge vikariater som går ut. Vi ønsker ikke at noen skal bli arbeidsledige, sier Frøyshov.

BEHOLDER PÅ NOTODDEN

På Notodden beholdes kirurgi og medisin fordi det er vurdert at pasienter fra øvre del av fylket vil være tjent med den tilgjengelighet dette skaper både for akutte og planlagte behandlingsbehov.

Det uttrykkes også stor tillit til behandlingstilbudet på Notodden fra fastleger i Midt- og Vest-Telemark. Anbefalt scenario underbygger dermed ønsket om et sykehus for øvre del av Telemark og derved kortere avstand til både akutt og planlagt behandlingsaktivitet.