I fjor søkte en person uten oppholdstillatelse i Norge Nav Skien om stønad til livsopphold. Han hadde ikke fast bopel, og bodde hos bekjente.

Nav Skien avslo søknaden. De begrunnet det med at søker ikke hadde lovlig opphold i Norge, da han var utvist fra Schengen-området. Nav hadde vært i kontakt med UDI, som opplyste at personen hadde plikt til å forlate landet. Søkeren påklaget vedtaket, og mente at dersom han ikke hadde rett til stønad til livsopphold, måtte han i alle fall ha rett til nødhjelp. Tidligere samme år hadde søkeren fått innvilget nødhjelp til mat fra Nav Skien, i 10 dager. Men Nav opprettholdt avslaget om stønad, og personen påklaget så vedtaket til Fylkesmannen.

Nav-leder: Vil yte stønad til personen kan reise ut

OPPHEVET VEDTAKET

Nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket til Nav Skien. I brevet til Nav skriver Fylkesmannen at saken er vurdert i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav). Brevet er undertegnet av underdirektør Merethe Solstad.

Slik Fylkesmannen oppfatter saken, er det enighet om at personen befant seg i en nødssituasjon da han oppsøkte Nav. Han har ingen andre muligheter for å sørge for sitt eget livsopphold. Han har heller ikke rett til å bo i asylmottak.

– Han hadde derfor rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud «inntil han i praksis kunne forlatt landet,» skriver Fylkesmannen.

STØTTE TIL UTREISE

Personen har heller ikke egne midler til utreise. Derfor tok Fylkesmannen kontakt med International Organization for Migration (IOM) 21. januar i år, og fikk opplyst at organisasjonen har en saksbehandlingstid på to til tre måneder for støtte i forbindelse med retur og tilbakevending.

– Dersom han søkte IOM om støtte, ville det ta minimum to måneder før han kunne reise, reelt sett sannsynligvis tre til fire måneder. Etter de opplysninger vi sitter med, er det også usikkert om personer som har blitt utvist på grunn av kriminelle forhold, har rett til bistand fra IOM. Det var heller ikke påregnelig at politiet ville gjennomføre tvangsutsendelse i løpet av kort tid, opplyser Fylkesmannen.

PLIKT TIL Å YTE STØNAD

Fylkesmannen konkluderer med at Nav Skien ikke har oppfylt sin plikt til å yte stønad til personen.

– Nav Skien må yte stønad til personen inntil vedkommende i praksis kan forlate landet. Og Nav må utrede hvordan dette praktisk sett kan løses – om han kan få bistand gjennom IOM eller kilder i hjemlandet, eller om Nav selv kan bistå ham i forhold til utreise, skriver Fylkesmannen. Nav må også undersøke om personen har behov for midlertidig bolig.

– For ordens skyld minner vi om at Nav ikke har hjemmel til å gi politiet opplysninger om personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, står det i brevet fra Fylkesmannen.