- Utflytting av PP kan bli resultatet

Artikkelen er over 14 år gammel

- Hvis ikke PP får eierretten og full råderett over porselenssamlingen, kan det gi så store vansker for bedriftens markedsføring, salg og inntjening at flytting av produksjonen utenlands blir nødvendig.

DEL

PP-advokat Sten Løitegaard slapp en veritabel bombe under sitt to timer lange prosedyreinnlegg da «porselenssaken» ble avsluttet i Skien og Porsgrunn tingrett i går.

- Jeg advarer retten om å bygge en dom på spådommer om hva som kan skje om PP skulle gå dukken, noe min motpart uavbrutt lager dystre skremsler om. Men denne saken handler ene og alene om hvem som eier samlingen, ikke hva som eventuelt kan tydes i stjernene, mente advokaten.

- EIE ER Å FORVALTE

- Det er dukket opp spørsmål om den ene part kan forvalte, det vil si museet, mens PP skal være eier. Men forvaltning ligger inn under eiers råderett, og tvisten kan ikke løses på den måten, framholdt Løitegaard. Han dvelte ved at det sto mye på spill for PP i saken.

- At samlingen forblir i PPs eie vil styrke jobben for 220 ansatte, og sikre bedriftens over hundreårige historie. Presentasjonen skjer best på egen grunn, i de nye lokalene myntet på framvisning ikke bare for kunder, men også for turister og byens befolkning. Mot museets begrensete åpningstider, er utstillingen på PP tilgjengelig nær sagt til en hver tid. Advokaten viste til et reportasjebesøk på bymuseet av det landsdekkende magasinet «Kulturliv» for et par siden. - Museet beskrives som «kjedelig, uinspirert og uprofesjonelt», omtrent ren slakt, selv om det vanket enkelte godord for akkurat porselensdelen, sa Løitegaard.

BEVIST

Han fant det bevist gjennom vitneføringen at porselenet ble deponert midlertidig på Brekke Museum i Skien.

- Det er ingen spesielle formalia rundt deponering. Derfor har fabrikken i alle år oppfattet seg som den rettmessige eier, inntil Porsgrunn Bymuseum slo kontra for to år siden, fordi PP ikke kan dokumentere at samlingen bare var deponert. Denne saken har ikke brakt noe noe nytt. Museet terper på at dersom PP får eierretten, risikerer man at samlingen forsvinner. Men PP har en varig hensikt med å satse 2,5 millioner kroner på et nasjonalt porselenssenter i Porsgrunn.

Dessuten kan ikke tingene fritt selges ut av landet, fordi de som kulturarv er beskyttet av strenge eksportlisenser. mente han.

- Videre har vi forsikringen fra PP om at samlingen skal underlegges faglig tilsyn og kontroll, og at den uansett skal bli i Porsgrunn. Sa Løitegaard, og nedla påstand om at samlingen senest to uker etter dom flyttes til PP, og at motparten betaler PPs saksomkostninger.

GJØRE SOM HAN VIL

- Arve Brynestad sitter med 90 prosent av PP-aksjene, og kan skalte og valte som han vil med fabrikken - inkludert porselenssamlingen, om han skulle få rettighetene til den også, sa muséumsadvokat Geirr Frønes.

- Brynestad mangler lokal tilknytning til byen som kunne gi en viss garanti for at han ønsker den skal forbli her, om det skulle bli alvor av nedleggingsspøkelset. I rettssaken er det kommet tydelig fram hvordan bedriften selv ser på samlingen, ved sin pukking på hvor uhyre viktig den er i kommersiell forstand, som et instrument i markedsføringen. Plausibelt nok, så sant man kunne forvisses om museal forvaltning, og ikke minst at samlingen blir i Porsgrunn, samme hva som skjer. Som alle ekte porsgrunnsfolk er jeg svært redd for at teppet en gang vil gå ned for samlingen. Fordi den med overtagelse av PP vil være underlagt helt andre hensyn enn det som følger med et strengt og rigorøst musealt eierskap og forvaltning. Private museer kan oppløses og gjenstandene spres for alle vinder. Slik vi senest så det ved nedleggelsen av et flott myntmuseum på Kongsberg, men dessverre privat.

RYSTES I GRUNNVOLLENE

- Museet forsøkte å få Brynestad med på en avtale om å innlemme samlingen i en stiftelse på museet, for å slippe en hver tvil om dens framtidige adresse. Men en slik overenskomst er helt uaktuell for Brynestad. Selv om den garanterer bedriften all adgang den trenger til porselenet. Det vil ryste Porsgrunn i dens grunnvoller om tingretten gjør Brynestad til eier av samlingen. Med et pennestrøk kan slettes det som gjennom generasjoner er bygget opp både hos PP og i byens museum. Subsidiært må museet få i hvert fall det forvaltningsmessige ansvaret for samlingen, sa Frønes i sin følelsesladete og bypatriotiske sluttappell.

Tingrettsdommer Siri Vigmostad legger avgjørelsen på bordet i uke 23.

Artikkeltags