Merknaden kommer i forbindelse med kommuneplanens arealdel og er ved Leif Sigvaldsen i foreningen.

Lite arealkrevende

Økt satsing på sykling er nødvendig, mener Sigvaldsen og legger til:

«Sykling er lite arealkrevende transportform. Man kan få mange transportkm per krone som benyttes i tilrettelegging for sykling langs eksisterende veinett.»

En mulighet, ifølge foreningen, er «økt bruk av sykkelprioriterte gater».

For sykkelparkering

Turveier er i tillegg et fokus, og det pekes på en slik bør opparbeides langs elva mellom Porsgrunn og Skien.

I forbindelse med parkering bør det være tilrettelagt for sykkelparkering, både nær inngang og under tak.

Og i innspillet gis det uttrykt for enighet i at sykkelruter sikres i samsvar med hovedveinettet for sykkel. Effektive sykkelforbindelser er et stikkord. Her inngår det at det skal være et eget tilbud som er atskilt fra de gående.

Det blir dessuten trukket fram at om en tar sykkel til arbeid og butikk og lignende, er det lettere å nå målet om 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.