Den ble gjort kjent fredag, og veilederen kan lastes ned på nettsidene til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark; forfatter oppgis å være Tonje Bergh fra Plantmania AS.

Det kommer klart fram: "Urbant landbruk kan kobles til FNs bærekraftsmål" som i 2015 ble vedtatt av medlemslandene i FN, det vil si "bærekraftig utvikling fram mot 2030".

Små leiligheter

I veilederen heter det at stadig flere samles i byer der de ofte bosetter seg i små leiligheter. Dette skal gi seg utslag i økende behov for å ha planter, blomster, spiselige vekster og grønne uterom.

Stikkordet er altså "urbant landbruk", det vil gjerne konkret handle om å dyrke i parker, små takterrasser, bakgårder og mindre plasser i byer som ikke er i bruk - eller lite i bruk.

Relasjon landbruk og innbyggere

Det står i klartekst at målet med veilederen blant annet er å skape relasjonen mellom landbrukets aktører og byens innbyggere, og det vises til at denne type matproduksjonen øker landbrukets omdømme, den har pedagogisk verdi, har klimaeffekter, bidrar til folkehelse og skaper nye arbeidsplasser.

For å lykkes er det nødvendig med et langsiktig politisk engasjement, og det trengs et kontaktpunkt for å komme i gang.

Ulike brukere kan være borettslag, velforeninger, skoler, barnehager og offentlige etater.