Det går i en nasjonal strategi, lansert tidligere i måneden, for urbant landbruk: «Dyrk byer og tettsteder». Stikkord er økt bærekraft, inspirert av FNs mål.

Og det heter at urbant landbruk imøtekommer den økte etterspørselen etter mat pluss hensynet til klima.

Attraksjon

Hvis strategien får feste, vil byene øke sin attraksjonskraft, heter det. Landbruket vil få anledning til dialog og omdømmebygging. På det generelle nivået: «nye arenaer for læring, innovasjon, inkludering og folkehelse».

På det globale nivået handler det dessuten om beredskapsverdi.

En rekke departement er involvert: Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse­- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Lokal dialog

Statsforvalteren opplyser at neste fase vil bli å invitere til dialog i Vestfold og Telemark om hvordan en kan få til et ønsket urbant landbruk. En veileder som går på dette kom i fjor høst.

Hensikten med veilederen er å gi kommuner og andre ideer og innspill som kan gi langsiktige løsninger.

Når det gjelder den nasjonale strategien kan den lastes ned via nettsidene til Statsforvalteren.