Statsforvalteren nekter å godkjenne det nye renseanlegget i Tuddal.

– Tuddal hytteforeningers fellesutvalg (THF) har opp gjennom årene en rekke ganger pekt på andre løsninger for å løse VA-problematikken i Tuddal. I 2018 konkluderte Telemark kommunerevisjon med at risikovurderingene Hjartdal kommune tok i 2012 og 2013 – da de satte i gang VA-utbyggingen – var både overflatiske og feil. I 2019 kom Sweco-rapporten og i 2020 kom Terracon-rapporten – som begge konkluderte med at renseanlegget ikke kunne godkjennes slik det var bygget. I 2020 kom Cowi-rapporten som omtalte anleggets dårlige vannkvalitet. Så kom legalitetskontrollkravet til Statsforvalteren fra THF og nå kommunestyrets vedtak om en forvaltningskontroll om hvorfor det har gått som det har gjort. Det har ikke manglet på advarsler og varsellamper i denne saken – har det gått kommunal prestisje i VA-saken?

– På ingen måte. Vi følger opp alle rapporter og flere av dem er også bestilt av kommunen selv. Vi er på ballen, men vi må ikke glemme historien her. Tidligere daglig leder av Russmarken VA AS har stått skolerett i kommunestyresalen og orientert om utfordringer og beklaget ting som ikke har gått riktig vei. Så dette er ikke et prosjekt som har svivet og gått i 12 år uten at noen har fulgt med, sier ordfører Odden.

Alt er grundig utredet

Ordfører Odden sier han er undrende til all kritikken fra THF.

– Vi har vært uenige om praktiske måter å bygge grøftene på – de ville ha grunne grøfter med trykkavløp, mens vi gikk for selvfallsgrøfter. Det er ikke noe galt med de grøftene, de fungerer og at THF ønsker en legalitetskontroll er en mulighet de har og er helt realt. Kommunen har svart og vi avventer Statsforvalterens avgjørelse. At det påstås kommunal prestisje bunner vel i at man ikke har nådd frem med egne, tekniske løsninger og synspunkt, sier Odden.

Odden står fast ved den kommunale påstanden om at grunne grøfter og trykkavløp ikke hadde blitt billigere enn selvfallsgrøfter.

– Kommunen undersøkte med entreprenører og prisforskjellen var minimal, men driftskostnadene var betydelig rimeligere med selvfall. Når det gjelder vannløsningen som ble valgt er det grundig utredet gjennom to rapporter. Sjåvatn var det beste alternativet, men det er ingen tvil om at det har vært innkjøringsproblemer – og det tar vi på det største alvor. Den siste rapporten jeg så ved påsketider sa at alle prøver var innenfor parameterne for godkjent vann.

Odden sier kommunen likevel skal ta ytterligere vannprøver hos enkelte hytteeiere for å finne hvor utfordringene ligger.

– THF ønsket at vi skulle bruke desentraliserte borebrønner, men kommunen ønsket en felles vannløsning – akkurat som man valgte i Gaustablikk-området. De hadde borebrønner tidligere og opplevde fall i kvaliteten ved stort forbruk.

Burde styrt butikken selv

Det var i forbindelse med behandlingen av en sak om å overta driften av Kovstulheia-Russmarken rensedistrikt hjartdalsordføreren kom med påstanden om å ha blitt lurt. Etter først å ha innrømmet at det nok hadde vært bedre å ha styrt hele VA-utbyggingen fra kommunen fra dag en – i stedet for å overlate det til et kommunalt eid selskap (Russmarken VA AS).

Nå ser ordføreren frem til å ha begge hendene på rattet i årene som kommer.

Hovedproblemstillingen i VA-saken i 2021 er at utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i 2011 forutsatte en godkjent prøvetakingsplan. Ifølge Odden så har Russmarken VA AS «forsømt seg og ikke levert denne prøvetakingsplanen». I dag sier Statsforvalteren at det ikke er mulig å levere en prøvetakingsplan for anlegget som ble bygget og at det derfor ikke kan godkjennes.

– Hvis vi setter det skikkelig på spissen – og det skal man selvfølgelig være forsiktig med å gjøre – men da kan man fort vekk si at Fylkesmannen har ført oss bak lyset. Vi har bygget noe som Fylkesmannen for 10–12 år siden åpnet for var praktisk mulig å realisere. Nå sier de at det ikke er mulig lenger. Jeg skulle gjerne gravd mer i det, sa Odden i kommunestyremøtet 5. mai.

Ikke bygget som det skulle

Renseanlegget er bygget etter kapittel 13 i forurensingsforskriften. På grunn av det høye antallet hytter som etter planen skal kunne koble seg på er dette feil metode. Anlegget skulle ha blitt bygget og driftet etter kapittel 14 – som er en mye mer omfattende utbygging. (Kapittel 13 gjør forurenseren – Hjartdal kommune – til forurensingsmyndighet, mens kapittel 14 gjør Fylkesmannen til øverste myndighet).

For å oppfylle rensekravene i forurensingsforskriften kapittel 14 må et renseanlegg vanligvis inneholde et mekanisk, et biologisk og et kjemisk trinn. Renseanlegget på Russmarken mangler det siste.

Følgende er hentet fra Sweco-rapporten:

– Anlegget er ikke bygget for å imøtekomme kravene til utslippstillatelsen Fylkesmannen ga i 2011. For å overholde kravene i forurensingsforskriften og arbeidsmiljøloven, kreves det omfattende endringer i anlegges utforming. Etter Swecos vurdering er det mest bærekraftig økonomisk og arbeidsmiljømessig å erstatte det eksisterende renseanlegget med et nytt anlegg, slo Sweco fast i 2019.

Fra ja til nei med ny administrasjon

– Dette med prøvetaking var et krav fra Fylkesmannen i sin tid – og du sier selv i kommunestyret at Russmarken VA AS har «forsømt seg og ikke levert denne prøvetakingsplanen». Hva begrunner du uttalelsen i kommunestyret med – at du mener Fylkesmannen har ført kommunen bak lyset i VA-saken?

– Det er riktig at det ble satt som krav i 2011 at det skulle utarbeides en plan for såkalt akkreditert prøvetaking før anlegget skulle settes i drift. I 2011 sier Fylkesmannen at det er mulig å etablere et slikt anlegg – vi måtte bare finne en praktisk måte å gjennomføre prøvetakingen på. Det er kritikkverdig at Russmarken VA AS ikke gjorde dette, men det ble heller ikke fulgt opp av Fylkesmannen, sier ordfører Odden.

– Når man så – for rundt to år siden – oppdager at dette med prøvetaking mangler, sier Fylkesmannen at det ikke lenger er praktisk mulig å gjennomføre denne prøvetakingen. Det kan ikke løses og vi vil ikke få anlegget godkjent. Det er det jeg mener med å bli ført bak lyset. I 2011 gikk det an å få til en løsning, men nå sier de at det ikke er mulig.

Odden mener et skifte i fylkeskommunal administrasjon og sammenslåingen med Vestfold har hatt betydning.

– Vi må gå i dialog med Statsforvalteren for å finne ut av det – naturbasert infiltrasjon som det er snakk om her, er i prinsippet den beste og mest miljøvennlige metoden å rense kloakk på, sier Odden.