(Kragerø Blad Vestmar)

Kragerø kommune mottok for snart tre år siden kvalitetsstemplet «Trafikksikker kommune», etter at Trygg Trafikk kunne gå god for at kommunen oppfylte en rekke kriterier som måtte være på plass.

«Å være en trafikksikker kommune vil si at kommunen skal utføre viktige tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer», skriver kommunen på sin egen nettside om Trygg Trafikks utmerkelse.

Kommunen har også en egen trafikksikkerhetsplan for perioden 2020 til 2028. Der heter det blant annet: «I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt». Planen slår også fast at: «Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen.»

Ifølge trafikksikkerhetsplanen er det kommunedirektøren som har hovedansvaret kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Planen ble i sin tid utarbeidet av kommunens virksomhet for vei og park, i samarbeid med kommunens trafikksikkerhetsutvalg. For meg er det ganske uforståelig at virksomhet for vei og park, som er kommunens veimyndighet, og trafikksikkerhetsutvalget, åpner for at halvparten av det planlagte fortauet mellom innfartsveien og B13-bygget kan droppes. Kommunens veimyndighet erklærer attpåtil i en e-post til kommunens bygningsmyndighet man er «sterkt uenig» i fylkeskommunens vurdering av saken – nemlig at et fortau langs hele B13-bygget mot innfartsveien er den mest trafikksikre løsningen.

Kommunens veimyndighet argumenterer for sitt syn med basale ting som at en lyktestolpe står i veien og vil hindre universal utforming, at snøbrøyting med stor redskap vil bli umulig og at gatevarme vil bli for dyrt. Er det med en slik innfallsvinkel og slike standpunkter kommunens veimyndighet skal forvalte trafikksikkerhetsarbeidet og statusen som «Trafikksikker kommune» framover?

Utbyggingen av B13-tomta må vel være blant de mest omtalte byggeprosjektene i Kragerø i «moderne tid». Det har blitt gjennomført flere høringsrunder, og detaljreguleringsplanen var gjennom en omfattende politisk rundtur, før den for to år siden ble vedtatt av kommunestyret. KV har fulgt denne prosessen, og flere andre prosesser rundt B13-prosjektet, tett de siste årene. Selv har jeg ikke klart å fange opp at det har vært innsigelser fra kommunens veimyndighet mot at det skal være fortau rundt hele B13-bygget – også langs veggen mot innfartsveien. Og uansett om det skulle finnes noe om dette fra kommunens veimyndighet i ett eller annet vedlegg i den enorme mengden av saksdokumenter, så har den vedtatte detaljreguleringen i to år nå vist at det skal være et fortau der. Så hvorfor kommer kommunens veimyndighet med slike synspunkter nå – bare uker før bygget skal stå ferdig og kommunens ansatte flytter inn?

Alt det som den kommunale veimyndigheten peker på som «problemer» ved å ha fortau langs hele B13-veggen kan løses. Gatelyset, som merkelig nok er plassert langt innpå det som er satt av til fortau, kan vel isteden festes på en eller annen måte på veggen på B13-bygget? Det vil også løse utfordringen med universell utforming. Og hvis snømåking med den redskapen som kommunen rår over blir vanskelig, så er jo gatevarme en mulig løsning. Hvor store kostnadene for gatevarme kan bli, går ikke fram av den kommunale veimyndighetens uttalelse i saken. Men uansett blir det vel snakk om peanøtter sammenliknet med den årlige leien på bygget, på rundt seks millioner kroner? Også utbyggerens argument om å skjerme for innsyn til de kommunale kontorene, finnes det løsninger på som ikke medfører at et fortau som er tegnet inn i en demokratisk vedtatt reguleringsplan må fjernes.

Den kommunale veimyndigheten hevder også at de ikke var etablert et trafikkmønster for myke trafikanter langs denne siden av innfartsveien før utbyggingen, fordi det var en grønn rabatt mellom veien og parkeringsplassen som lå der. Det så kanskje ut sånn på kartet, men i praksis har dette vært en mye brukt snarvei. Hvordan det vil fungere uten fortau langt hele bygget, fikk vi vel en indikasjon på i sommer, da folk «virra» midt i innfartsveien fordi snarveien var borte som en følge av B13-byggingen.

Ja, det er riktig at det vil komme flere muligheter for gående mellom bykjernen og Danskekaia/Kirkebukta. Men det er ikke noe argument for å fjerne fortauet det her er snakk om.

Nå er det på tide at kommunens administrasjon får klar beskjed fra dem som har vedtatt reguleringsplanen – altså politikerne – at fortauet selvfølgelig skal bygges som planlagt. Hva sier du, Grunde? Bør ikke hensynet til «folk flest» veie tyngst også i denne saken?