Bestanden av kysttorsk i Ytre Oslofjord, som omfatter Telemarkskysten, er på et historisk lavmål. Havforskerne finner nesten ikke torskeyngel i det hele tatt, under sine årlige bestandsundersøkelser.

Denne uken møttes Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, for å diskutere hva som kan gjøres for å få tilbake en bærekraftig bestand av kysttorsk.

Nye regler

I løpet av de siste årene har det blant annet blitt innført minstemål på 40 centimeter for torsk, også for fritidsfiskere. Også kravene til maskevidde på garn har blitt strammet inn.

Nå har Fiskeridirektoratet bedt Havforskningsinstituttet om å gjennomgå de forskingsresultatene som allerede finnes, før de eventuelt skal jobbe videre med konkrete råd til hvordan kysttorsken skal beskattes i årene framover.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke nye regler som kan komme, og på hvilken måte de vil påvirke yrkesfiskere og fritidsfiskere, sier forskingssjef Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttet.

– Forsking de siste årene har vist at fritidsfisket står for en mye større andel av beskatningen, enn man tidligere trodde. Det vil derfor være naturlig at også fritidsfisket må vurderes i forbindelse med eventuelle nye regler, sier havforskeren.

Fredning

Tidligere har det blant annet blitt foreslått fredning av gytefjorder for kysttorsk og forbud mot fritidsfiske med garn grunnere enn 25 meter i juni og juli. Det har også kommet ønsker om økt kontroll av redskap og båter i sommerhalvåret.