Det er meldingen fra kommunedirektøren til bystyrets medlemmer – og hun kommer opp med en konkret løsning. Den er at videre arbeid med utvidelse av deltakergrunnlaget ved KIE avsluttes.

KIE er kvalifiserings- og integreringsenheten.

To grupper er kvalifisert til å delta: 1. Deltakere i introduksjonsprogrammet. 2. Innvandrere som deltar i KIEs norsk og samfunnskunnskapsopplæring.

Helse og arbeid

Kommunedirektøren framhever at ansvaret for de 180 pluss plassene i akuttmottaket «gjør at det er et stort press på kommunale tjenester, spesielt knyttet til skole, bolig, helse, arbeid og kompetanseheving».

På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å gjøre slik en opprinnelig la opp til.

Øke kapasitet

I bildet inngår:

«KIE, som denne saken gjelder, anslår at rundt halvparten av de 180 bosatte vil kunne bli omfattet av introduksjonsprogrammet. Dette betyr at det vil bli behov for å øke kapasitet både knyttet til lokaliteter og ansettelser.»

Det er for øvrig på Frogner gård at det er opprettet et akuttmottak med plass til 100 flyktninger fra Ukraina.