Det sier Sjur Ajer som er en av investorene bak boligprosjektet i Lunde. Men det er for tidlig å si noe om når byggestarten kan komme i gang.

– Vi får først se gjennom endringene som er vedtatt, sier han til TA. Det er snakk om seks små endringer som har kommet siden samfunnsutviklingsutvalget enstemmig godkjente førstegangsbehandlingen, se nederst i saken.

Siden har boligprosjektet vært gjennom en høringsrunde også. Men det var bare velvilje å spore i det aller siste kommunestyremøtet i denne valgperioden.

Stilte seg bak

Politikere og administrasjonen stilte seg i stor grad bak planene om boligutbygging i Vestre Bjerva, da saken var oppe i samfunnsutviklingsutvalget 8. juni i år.

– Det er sjelden vi får så gode planforslag, her har de virkelig tatt hensyn til naboene og kommunens ønsker. Det sa etatssjef Frid Berge for samfunnsutvikling under behandlingen av detaljregulering for Vestre Bjerva.

Planen legger til rette for 19 eneboliger og ca. 10 konsentrerte boenheter på gårdsnummer 101 bruksnummer 447. I tillegg legger planen til rette for inntil fire boenheter samlet på gårdsnummer 101 bruksnummer 260 og de to ubebygde tilgrensende tomtene gårdsnummer 101 bruksnummer 259 og gårdsbruk 101 bruksnummer 273.

Planområdet ligger mellom eksisterende eneboligbebyggelse og jernbanen rett sør for Lunde sentrum, og er på 41 dekar. Det strekker seg fra toppen av Bjervabakken og stopper ved teglverksområdet. Bratsberg teglverk i Lunde var Norges siste teglverk med produksjon. Det østerrikske selskapet som eide verket, Wienerberger, vedtok nedleggelse av produksjonen i 2014.

Investorene som står bak utbyggingen er Telemat A/S og Telemark byggentreprenør (TBE).

– Vi eier 50 prosent hver, sier Sjur Ajer som eier Telemat AS sammen med sønnene Edvard og Andreas. Investorene har dannet et nytt selskap som heter Tele TBE utvikling AS, for dette boligprosjektet.

Kun ordføreren tok ordet

Det var en meget detaljert endringsliste, som ble litt vanskelig å lese opp for ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

– Det ble en litt mangelfull gjengivelse, men jeg vil gjerne kommentere saken. Jeg er glad for at denne saken nå kommer til en sluttbehandling. Det har alltid vært etterspørsel etter boligtomter i Lunde. Vi har aldri klart å levere helt på det. Nå gjør vi det. Det blir et stort fint boligfelt midt i Lunde sentrum som forhåpentligvis kan komme behovene i møte. Så må vi bare håpe at det blir et populært felt og at folk ønsker å bygge der, sa hun.

Hun uttrykte glede over det gode samarbeidet de har hatt med utbyggerne.

– Jeg ønsker dem virkelig lykke til, for dette har vært etterspurt over lang tid.

Etter det ble det taust, og saken ble raskt klubbet gjennom uten protester.

Dette ble endringene

Detaljreguleringsplan for Vestre Bjerva ble vedtatt med følgende seks endringer i planbestemmelsene:

1. Paragraf 3.1.2. Boligbebyggelse (B), nytt punkt e): «Det skal sette opp gjerde i eiendomsgrense mot jernbanen».

2. Paragraf 3.1.6. Lekeplass (LEK1-LEK2) a). suppleres med: «Lekeplassene skal også kunne benyttes av øvrige, nærliggende boliger som tilhører Bjervagata Velforening».

3. Paragraf 3.1.7. Kombinert parkering/renovasjon (BAA) nytt punkt d). «Det skal sette opp gjerde i eiendomsgrense mot jernbanen.»

4. Paragraf 5.1. Rekkefølgebestemmelser: Før igangsettingstillatelse (felt BK1, BK2 og tomt 1–19 innenfor BF) a.) suppleres med: «krysset o_KV1/o_KV2a».

5. Paragraf 5.2.a Rekkefølgebestemmelser: Før boliger tas i bruk (felt BK1, BK2 og tomt 1–19 innenfor BF) kulepunkt nr. 2 strykes og erstattes med: «Det skal sette opp gjerde i eiendomsgrensen mot jernbanen.»

6. Rekkefølgebestemmelser: Krysset o_KV1/o_KV2a. Ny paragraf: 5.3. Byggeplan for krysset o_KV1/o_KV2a skal godkjennes av veimyndighetene og gjennomføringsavtale skal foreligge før arbeidene med o_KV2a og krysset igangsettes.