Det opplyser Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og det skjedde onsdag.

Statsforvalteren har behandlet søknaden, og den går på tillatelse etter forurensningsloven.

– Vi gleder oss over at Statsforvalteren har til hensikt å gi sin tillatelse til det omsøkte tiltaket, sier havnedirektør Torben Jepsen ved Grenland Havn.

– Nå gjenstår det å se om det det kommer inn noen klager på vedtaket og om disse eventuelt vil påvirke endelig fattet vedtak.

14 peler skal på plass

Kjernen i søknaden, og nå tillatelsen, er å pele, plastre og fylle ut sjø ved Langbrygga i Skien sentrum. 14 peler i sjø skal på plass, og det skal skje innenfor det arealet som er berørt av utfyllingen.

Arealet er på 700 kvadratmeter, volumet på 2400 kubikkmeter.

Langbrygga er beskrevet som forfallen og dermed skal den «reetableres». Dagens kaikonstruksjon må rives, en ny må på stålpeler.

Vil skåne næringslivet

TA omtalte prosjektet i februar og da forsikret havnedirektør Torben Jepsen at Grenland havn ikke ville ramme driften til næringslivet i området, følgelig vil prosjektet mest sannsynlig startet opp til høsten.

Han regnet med at arbeidet ville strekke seg over et halvt år.

Må varsle i forkant

Forurensningsproblematikk inngår:

«Analyseresultatene viser at sedimentene inneholder høye verdier av PAH-forbindelser, kvikksølv, TBT og olje.»

«Utfylling som berører forurenset sediment, gir fare for spredning av forurensede partikler.»

«Statsforvalteren setter krav om bruk av velfungerende siltgardin og lense, som omsøkt.»

Videre er informasjon:

«Vedtaket er hjemlet i forurensningsloven §§ 11 og 16, og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 1.»

Om frister:

* Varsle oppstart minimum en uke før arbeidene starter.

* Rapportere om utført arbeid innen seks uker etter at tiltaket er fullført.

Statsforvalteren opplyser om at det går an å klage på vedtaket, og det må skje innen 1. april.