Opplysningene kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kjernen er: «Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.»

Det er Roviltnemnda i region 2 som har gjort vedtaket. Konkret er region 2 området Telemark, Vestfold og deler av Agder og Viken.

I fjor ble det gjort et vedtak om lisensfelling samme sted; kvotene var tre dyr, én ulv ble da felt – i Viken.

I ulvesonen inngår Oslo, Østfold og deler av Akershus og Hedmark.

Ulv skutt i sommer

Sist det ble skutt en ulv i Telemark var i sommer. Statsforvalteren har gitt tillatelse til å skyte ulven som tok en sau og minst fire lam i Seljord. Ulven ble skutt i Fyresdal. Det var 18 mann involvert i jakten, totalt 48 dagsverk, fordelt på fire dager effektiv jakt.

(Saken fortsetter under bildene)

Levedyktige bestander

Vedtaket fra Rovviltnemnda skal være fattet med hjemmel i naturmangfoldloven.

Denne loven har i seg at det tas hensyn til artenes mangfold på lang sikt, dessuten «artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». Likevel skal denne loven vurderes opp mot andre samfunnsinteresser.

«Lisensfelling er et skademotivert virkemiddel for å begrense utbredelsen og/eller veksten av bestanden.»

Kan beholde skinnet

En vurdering er gjort i forhold til «bestandssituasjonen, den skade ulv påfører bufenæringen og skadepotensialet, jevnfør prinsippet om arealdifferensiering» – og følgelig bestemt kvoten for lisensfelling 2022/2023.

Det går fram av vedtaket at en eventuell felling av to ulver i regionen ikke vil true bestandens overlevelse, ei heller bestandsmålet nasjonalt.

Når det gjelder de andre regionene, er det informasjon at 14 ulver kan felles i region 4 og region 5.

Det er krav til «lisensjegere», blant annet at jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår, grunneieren må gi tillatelse, jeger skal framvise felt dyr for kontroll – men «jeger beholder skinnet av felt ulv».