Informasjonen er helt fersk og kommer fra Fylkesmannen.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har utarbeidet flomkartet.

Godt egnet

Dette kartet dekker hele landet og viser altså områder som kan være utsatt for flomfare. Dersom det skal bygges her, må den reelle flomfaren utredes.

Kartet gir detaljert oversikt over vann og terreng, det skal være godt egnet for planlegging på kommunalplannivå - men er ikke egnet til planlegging på reguleringsplannivå.

Bytt ut

Det er et poeng at kartet ikke hensyn tar overvannsflom, bruer, kulverter og stormflo, for å nevne noe.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark oppfordrer kommunene til å bytte ut sitt gamle aktsomhetskartet med det nye.

Kartet er å finne blant annet på nettsidene til NVE, og det viser "maksimal vannstandstigning", fra mindre enn 2,5 meter til 7-8 meter. Et eksempel er Skienselva hvor maksimal vannstandstigning blir oppgitt å være 7-8 meter, mens Kvernhusbekken på sin side skal ha en vannstandstigning på 4-5 meter.