Det er budskapet til Halvor Berg-Hanssen (Høyre), som sitter i helseutvalget i Skien kommune.

Etter en artikkel i TA om en ME-syk pasient for kort tid siden, har han kommet med et forslag rettet til utvalgets leder pluss kommunalsjef for helse og velferd.

Legger til grunn

Berg-Hanssen har merket seg uttalelser i sosial medier fra blant andre formannskapsmedlem Trine Almenning (Arbeiderpartiet).

– Høyre legger til grunn at dette betyr et taktskifte i Skien, at våre pasienter/brukere kan velge det tjenestetilbudet som passer best, enten det er offentlig eller privat, uttrykker Berg-Hanssen i sin henvendelse.

Forslag i tre deler

Konkret er forslaget:

1. Helse- og omsorgsutvalget vedtar lokal forskrift om fritt behandlings- og brukervalg i Skien kommune. Dette gjøres for å sikre et pasientenes helsevesen hvor det er pasientens behov som er styrende.

2. Ved valg av behandlingssted gjelder følgende; behandlingsvalg i Norge og hos behandlingsgivere som er godkjent av helsemyndighetene nasjonalt, eller lokalt.

3. Helse og velferd utarbeider forslag til egne kriterier som skal gjelde for behandling i utlandet.

Mener det er utover vanlig praksis

Trine Almenning uttaler at hun oppfatter at saken som ligger til grunn for Berg-Hanssens forslag har blitt behandlet på faglig grunnlag i kommunen.

– Jeg skal ikke begi meg ut på forsvarligheten i tilbudet, men det er vanlig praksis – i alle kommuner, så vidt meg bekjent – at man ikke kjøper tjenester utenfor kommunen når man kan gi et tilbud selv, sier Almenning.

– Hva tror du om å sette opp en ekstraordinær sak?

– Utvalg for helse og omsorg har møte neste onsdag. Jeg er kjent med at leder av utvalget kommer til å løfte saken i dette møtet. Jeg ser intensjonen til Berg-Hansen i å foreslå dette, for saken med et menneske som er så syk gjør alvorlig inntrykk.

– Man må ha et godt grunnlag for å gjøre vedtak i saker, og særlig en sak som er så prinsipielt viktig som det Berg-Hansen foreslår.

– Det vil også være utover det som er vanlig praksis for saksbehandling.

– Og det vil være krevende å skape en slik form for presedens i forhold til håndtering av vanskelige saker. Uten å sette grupper opp mot hverandre, så vil jeg si at det i så fall er mange saker som ville fortjent et ekstraordinært møte.