* Regjeringen har lovet i Granavolden-plattformen å «utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur».

* Kunnskapsdepartementet varslet søndag at de vil legge fram en modell til våren som vil innebære et «friere skolevalg». Det skal fortsatt være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder, men ikke ha et nærskoleprinsipp. Modellen vil tidligst gjelde for opptak høsten 2022.

* Samtidig har en rekke av fylkene nylig vedtatt eller jobber med å se på nye inntaksmodeller parallelt med regjeringens arbeid:

* I Oslo, der byrådet er bekymret for segregerte skoler, skal byrådet avgjøre ny modell til våren. De ønsker å finne alternativer til dagens karakterbaserte, frie skoleopptak.

* I Vestland har de vedtatt et nærskoleprinsipp, slik at ikke inntaket kun blir basert på karakterer slik det var før i de gamle fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

* I Vestfold og Telemark har de også innført et nærskoleprinsipp. Tidligere hadde Vestfold fritt skolevalg, mens Telemark hadde en nærskolemodell.

* Andre fylker som har vedtatt en form for nærskoleprinsipp er Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Vestland, samt Troms og Finnmark.

* Nærskolemodellene er noe ulikt innrettet fra fylke til fylke, noen deler inn skolene i regioner eller kommuner, andre baserer seg på postnummer, men felles for alle er at elever har førsteretten til plassene på skolen(e) i sitt nærområde før elever fra andre områder i fylket kan få plass.

* Fylkene Rogaland og Møre og Romsdal fortsetter med sin ordning med fritt skolevalg basert på karakterer.