- En stor og naturlig trussel

SKAL BEKJEMPES: Å bekjempe fremmede og skadelige arter, som gjedde, er et prioritert område. En handlingsplan er på gang.

SKAL BEKJEMPES: Å bekjempe fremmede og skadelige arter, som gjedde, er et prioritert område. En handlingsplan er på gang.

SKIEN: Telemark sammen med Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av skadelige arter. Det er en stor trussel. Men en plan er på gang.

DEL

Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som informerer om dette, og er sentral i å få på plass en handlingsplan. Den er på høring.

Et utgangspunkt er opplysningene om at verden står i fare for å miste én million av anslagsvis åtte millioner arter. En av de viktigste faktorene er fremmed arter.

Norge skal være forpliktet etter FNs konvensjon om biologisk mangfold.

Sjø og reiser

Telemark og Vestfold omtales som et av "hot-spot" fylkene på grunn av sin nærhet til kontinentet, spredningsveier i vassdrag og sjø, mye reisevirksomhet og folketetthet. I alt er det 202 arter i fylket som ansees å ha høy risiko, basert på Artsbanken fremmedsartliste; totalt 498 arter er på denne lista over vårt område.

Å overvåke, kjempe mot og kartlegge sees på som en viktig oppgave.

Planen i dette tilfelle skal gi føringer for kommunene og Fylkesmannen - hvor innsatsen skal rettes de neste årene.

Viktige områder

Høringsutkastet er titulert: "Handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Vestfold og Telemark".

Prioriterte områder er plantearter, fremmede treslag, fremmede arter i vann, planteskadegjørere og pattedyr.

Eksempler på tvilsomme plantearter er alaskakornell og boersvineblom, arter i vann - gjedde og karpe, mens pattedyret som nevnes er mink.

Prioriterte tiltak er blant annet "tidlig varsling og bekjempelse" og "hindre/begrens videre innførsel".

Utkonkurrerer

Det er arter som holder til utenfor sitt naturlige utbredelsesområde som defineres som fremmede, og det er mennesker som har fått dem til Norge.

Grunnen til at de oppfattes som en trussel mot biomangfoldet er at de utkonkurrer de naturlige artene i området, de sprer sykdommer og de "hybridiserer".

Kilder til spredning kan være flytting av infiserte masser - noe som kan skje ved anleggsvirksomhet, kompostjord, import av hageplanter, dumping av hageavfall, ballastvann fra skip og faktisk også "fritidsreiser hvor personer drar med seg frø og andre organismer i jordpartikler under for eksempel joggesko/fritidssko".

Høringsfristen er satt til 15. august.

Artikkeltags