Statens vegvesen har sendt forslag til planprogram for ny riksveg mellom Skjelsvik og Skyggestein. En strekning som trolig vil få 90 kilometers fartsgrense mesteparten av strekningen.

Problemet for Tomas Bakken og politikerne i Skien er at de traseene som er lagt fram ikke vil løse hovedutfordringen for trafikken i Grenland, trafikken mellom Porsgrunn og Skien.

For det er i all hovedsak to forslag til hvor veien skal legges. Det ene er på baksiden av Klyve og opp via Rødmyr til Skyggestein. Den andre strekningen er lagt via Bjørnstad og opp til Menstadbrua eller via Bjørnstad og opp mot Rødmyr.

- Hjelper ingen ting

- Det er jo nesten ingen som skal fra Skjelsvik og videre til Ulefoss, det er vel kanskje snakk om ti prosent. Men det er jo dette som ser ut til å bli formålet for denne veien. For når en ny vei eventuelt stopper ved Menstadbrua og så svinger opp til Skyggestein, så hjelper jo det ikke de som skal til Skien. Da vil jo kaoset fortsette, med kø fra Menstad og til Skien, sier Tomas Bakken, Bypartiet.

- Dette blir en vei for de som skal til Ulefoss og så er det alle oss andre som må betale bompengene, sier han.

Statens vegvesen skal nå fortsette å utrede hvilke prosjekter og strekninger de vil gå for. Mulighetene er flere.

Utreder fortsatt vei over Herøya

Noe som vil overraske mange er at det fortsatt utredes vei i dagen over Herøya, selv om det er lite trolig at dette noen gang vil bli en realitet. Dette handler om at man foreløpig ikke har fått på plass en løsning for hvordan koblingen mellom E18 og riksveg 36 skal bli.

Samtidig er det klart at Statens vegvesen har lagt bort planene om å legge veien under elva når den skal krysses. Dette blir for dyrt. Dermed er det bruløsning som gjenstår. Men om det blir klaffebru lik dagens eller om man ender opp med andre alternativer er ikke avklart.

Gul korridor

Det er i utgangspunktet to korridorer som nå skal utredes videre. Det kan også bli en kombinasjon. For det som beskrives som gul korridor skal dette utredes:

Gul korridor starter i nytt kryss mellom E18 og rv. 36 i Skjelsvikdalen. Etter krysset går ny rv. 36 inn i tunnel og kommer ut ved Klevstrand.

Mellom Klevstrand og Skipperåsen skal det bli utredet veg i dagen. Kryssløsninger på strekningen er planskilt- og lyskryss. Aktuelle kryssplasseringer som skal utredes er Klevstrand, Øyekast, Kulltangen, Vadbakk, Linaaesgate og Bjørnstad.

Kryssing av elva utredes med klaffebru/dagens bru. Fra brua går vegen i ny tunnel under Skipperåsen og videre frem til Bjørnstad. På strekningen Klevstrand-Bjørnstad utredes også ingen tiltak på eksisterende veg.

Det er to vegkorridorer fra Bjørnstad. A: Fra Bjørnstad legger vegen seg på Bjørnstadjordene til Larønningen. Fra Larønningen går vegen videre til Skyggstein. Aktuelle kryssplasseringer som skal utredes er Bjørnstad, Larønningen og Skyggestein.

B: Fra Bjørnstad legger vegen seg langs Bjørntvedtvegen til Rødmyr og videre til Skyggestein. Aktuelle kryssplassering som skal utredes er Bjørnstad, Rødmyr og Skyggestein.

Rød korridor

Rød korridor starter i nytt kryss mellom ny E18 og rv. 36 i Skjelsvikdalen. A: Fra ny E18 vil vegen gå i dagen over Herøya. B: Fra ny E18 vil vegen starte med direkteførte ramper i tunnel.

På strekningen Klevstrand-Skipperåsen skal det utredes veg i dagen og tunnel. Kryssløsninger som skal utredes på strekningen er planskilt- og lyskryss. Aktuelle kryssplasseringer som skal utredes er Klevstrand, Øyekast, Kulltangen og Rødmyr.

Kryssing av Porsgrunnselva utredes med bru eller tunnel. Gjennom Skipperåsen vil vegen gå i tunnel og etter tunnelen vil det bli utredes i dagen og tunnel frem til Rødmyr.

Fra Rødmyr går vegen i dagen til Skyggestein. Aktuell kryssplassering er Skyggestein.