Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fått dokumentene. Eventuelle uttalelser til prosjektet må sendes innen 3. juni.

Det ble gitt tillatelse til 1. del av utfyllingen i november 2021.

Sprengstein

I denne runden går det på å fylle ut 1 250 000 kubikkmeter sprengstein over et areal/sjøbunn på 173 000 kvadratmeter. Det skal skje mellom Asdalstangen og Asdalstrand.

Grenland Havn eiendom er søker.

Over 10 år

Faktisk anslås det at arbeidene vil pågå over en periode på 10 år. Formålet med utfyllingen er å utvikle industriarealer.

Vanndybden på det aktuelle stedet oppgis å være 0 til 20 meter, før utfylling.

«Det vil etableres spunt i ytterkant av utfyllingen for å sikre stabilitet og før utfylling vil det bli lagt et lag med finkornet masse. Utfylling vil gjøres fra land og med splittlekter. Massene som skal fylles ut kommer fra nærliggende landområder innenfor planområdet.»

Sjøbunnen er analysert i området, og en har funnet konsentrasjonen i tilstandsklasse IV (dårlig).

Tiltaket vil ha betydning for et viktig bløtbunnsområde i strandsonen.