Brannsjefen i Skien kommune er Ove Stokkeland.

Han har vært med på utredningen av saken som kommer opp i utvalget for klima, miljø og byutvikling i Skien kommune: "Mulig inntreden av Skien brann- og feievesen til Grenland brann og redning".

Innstillingen innebærer at det skal skje fra 1.1.2023.

Eierbidraget vil i så fall bli på 45 millioner kroner, og eiendelene til Skien brann- og feievesen skal overføres til Grenland brann og redning IKS.

God og grundig

- Jeg støtter kommunedirektørens innstilling, allerede i dag er det et godt samarbeid mellom kommunene på dette feltet, sier brannsjef Stokkeland.

Han mener utredningen er grundig og reflektert og tar opp i seg den framtidige utviklingen.

Ikke dyrere

- Jeg er overbevist om at et felles brannvesen med oss i Skien med vil resultere i et større fagmiljø og mer rom for spesialisering. Dette vil gi en bedre tjeneste for innbyggerne - og tryggheten vil bli ivaretatt videre på en god måte.

Slagkraften regionalt og nasjonalt vil sannsynligvis ble større om Skien inngår, er brannsjefens oppfatning.

Han stiller seg også bak at kostnadene neppe vil øke.

Brannstasjonene flyttes ikke

Knut Einar Aas leder det nevnte utvalget og er dessuten tidligere brannmann/brannmester. Han sier:

- Utredningen i denne saken er et skikkelig arbeid, der adminstrasjon og brannsjef har deltatt og risikoanalyser ligger i bunn.

- Vi har dessuten utmerket erfaring med interkommunale selskaper i Grenland. Og det må understrekes at brannstasjonene ikke flyttes selv om det blir et fellesselskap, brannstasjonene blir altså der de er.

- Hvordan er det med den politiske enigheten?

- Slik jeg forstår det er det bred politisk enighet om å stille seg positive til innstillingen.

2019

Bakgrunnen er Porsgrunn, Drangedal og Bamble i 2019 dannet et interkommunalt samarbeid etter brann- og eksplosjonsloven, Grenland brann og redning (GBR). Kragerø har blitt med i år, og det er et ønske fra selskapet at Skien også blir en del av det. I fjor ble det bestemt å fullføre utredningen som nå får offentlighetens lys.

Flere arbeidsgrupper har jobbet: Beredskap, forebyggende, helse og sikkerhet/personal/organisasjon, samfunnsikkerhet og interkommunale samarbeid pluss økonomi/pensjon.

Konklusjonen kort: Det er flere fordeler enn ulemper ved Skien trer inn.

Bekymring fra de tillitsvalgte

Av ulemper nevnes økt avstand til ledelse - og eierkommunene og brannvesenet.

Uttalelser fra de tillitsvalgt følger dessuten med, inkludert:

- Vi mener at Skien brann og feievesen står godt på egne ben, og at beredskapssamarbeidet i Grenland allerede er veldig godt.

- Vi mener det er en styrke å ha et brannvesen i kommunal regi, nær folket, administrasjonen og beslutningstakere. Vi er på jobb for innbyggerne i Skien og Siljan, og det er viktig at beredskapen ikke svekkes ved en eventuell inntreden.

- Utredningen peker på flere synergieffekter, men vi er bekymret for at det ikke vil bli tilført nødvendige ressurser for å oppnå disse effektene. Ved en eventuell inntreden er det avgjørende at Skien kommune gjennom et aktivt og tett eierskap følger opp at de faglige gevinstene realiseres i Grenland brann og redning IKS.

Store utfordringer

Et forhold som kommer fram i utredningen er:

"Endring i risikobildet på grunn av klimaendring er blitt tydeligere de siste årene. Vi rammes oftere av naturskapte hendelser som setter mennesker, infrastruktur og natur på store utfordringer. Vi er fortsatt dårlig forberedte både med kompetanse og materiell for å håndtere de utfordringene kommunene og brann og redningsetatene er utsatt for. Vi ser større skogbranner med høyere intensitet og som også inntreffer på andre tider av året enn hva vi har vært vant til. Ras i fjell, dalfører, kvikkleire og snø inntreffer hyppigere og med større konsekvenser enn vi tidligere har sett. Ekstrem nedbør og vind gir nye utfordringer med flom, vindfall og ras som skader viktig infrastruktur som bygninger, veier, kraftforsyning og EL-/telesikkerhet."