Får rådmannen viljen sin vil Skiens boligeiere måtte betale 110 millioner kroner i eiendomsskatt per år framover. Næringslivet må på sin side ut med 26 millioner i året.

Samlet når en også ser på skatt for gårdsbruk, fritidsboliger, tomt pluss verk og bruk: 153 millioner per år.

Opplysningene kommer fram i en sak som snart skal opp i formannskapet i Skien kommune, "Utskriving av eiendomsskatt 2020".

Rådmannen slår fast i sin innstilling at det skal være "eiendomsskatt for alle faste eiendommer i hele kommunen". Skattesatsen for boliger og fritidseiendom skal være 3,9 promille, skattesats for ubebygde tomter og næring blir 3,2 promille, mens bunnfradraget reduseres med 200 000 kroner per godkjent boligenhet - fra 600 000 til 400 000 kroner.

Regning til enslige og eldre

Emilie Schäffer (Høyre) sier til TA:

- Det er klart at å senke bunnfradraget vil sende en større regning ut til enslige, eldre, barnefamilier og andre som sitter med egen bolig. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til den enkeltes inntekt, det er derfor, etter Høyres syn, en usosial skatt.

- Høyre er derfor ikke tilhenger av eiendomsskatt og vil på sikt og når økonomien gir rom for det, forsøke å redusere og til slutt fase ut eiendomsskatten. Vi kommer nok ikke til å støtte en økning av eiendomsskatten som rammer så vilkårlig som det her ser ut.

Langtidsbudsjettet

Rådmann erkjenner at han er opptatt av at "kommunen skal kunne motta eiendomsskatt i 2020 i henhold til langtidsbudsjettet..." Dermed er det altså nødvendig med en reduksjon av bunnfradraget - og økt skatteøre.

At Stortinget har gjort endringer i eiendomsskatteloven er også med i vurderingen: Fem promille er maksimal skattesats, obligatorisk reduksjonsfaktor minimum 30 prosent i takstene og økning i skattesats per år er inntil 1 promille.

Før lovendringen var det beregnet at eiendomsskatten i Skien ville innbringe 158 millioner kroner i 2020.