NVE ga i 2015 Eik Falleigarlag tillatelse til å bygge Lårdalsåi vannkraftverk og Vest-Telemark kraftlag AS tillatelse til å bygge Lårdal vannkraftverk, begge i Tokke kommune.

Lårdalsåi kraftverk skal produsere 3,3 GWh i et middelår. Lårdal kraftverk skulle ha produsert 8,4 GWh. Samlet skulle de to kraftverkene ha en total produksjonen som tilsvarer strømbruken til 600 husstander.

Slik blir det ikke.

En fossesprøytesone stoppet alt

Siden byggefristen på fem år ikke er overholdt på noen av kraftverkene, har de begge søkt om utsatt frist. NVE kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år etter søknad.

Dette svarer NVE på søknaden fra Triset kraftverk AS, som står bak Lårdalsåi kraftverk.

– NVE kan ikke se at det foreligger tungtveiende hensyn som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Lårdalsåi kraftverk bør avslås. Byggefristen forlenges med inntil fem år – til 2025.

Dette er svaret Vest-Telemark kraftlag fikk.

– En nylig gjennomført kartlegging av biologisk mangfold langs Lårdalsåi tilsier at det er vesentlig større naturverdier innenfor influensområdet til Lårdal kraftverk enn det som lå til grunn for NVEs konsesjonsvedtak i 2015. Den nye kartleggingen viser at utbyggingen vil føre til forringelse av en fossesprøytsone (intermediært fosseberg) med A-verdi (svært viktig).

– NVE kan ikke se at det vil være mulig pålegge nye vilkår som avbøter de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad. NVE mener det foreligger tungtveiende hensyn som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Lårdal kraftverk bør avslås. Søknaden om forlenget byggefrist avslås.

Tokke kommune og Naturvernforbundet har også fått sagt sitt i høringsrunden om utsettelse. Begge var enige om at ingen av kraftverkene burde bygges, men NVE ga altså Lårdalsåi kraftverk fem nye år på å bygge vannkraftverket.

Vedtaket fra NVE kan ankes.