Siljans ordfører, Kjell Sølverød, sier det, og han viser blant annet til neste kommunestyremøte og reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på Holtesletta. Det er andre gang planen behandles.

Ingen er mot

– Sist gang vi hadde saken oppe i et politisk fora var det enighet, vi går for denne planen, forsikrer ordføreren.

Det har ikke kommet innsigelser til planen, men velforeningen på Holtesletta ønsker en bedre framkommelighet for gående og syklende «enn hva det gjeldende planforslaget beskriver».

Beskjeden fra administrasjonen er ikke til å ta feil av: «Prosjektet har en økonomisk ramme som vi må forholde oss til».

Nord og sør

Planområdet er å finne langs fylkesveg 32 – fra bussholdeplass ved Holtesletta nord til Holtesletta sør.

Det handler om fortau i nord og gang- og sykkelvei i sør.

Alternativet

Men over tid er ønsket at gjennomgangstrafikken på Holtesletta går i en annen trasé. Den opprinnelige løsningen skulle gå i tunnel, men var svært kostbar. Nå finnes det en alternativ løsning med hele veistrekningen i dagen. I motsetning til dagens vei vil denne gå utenom bebyggelsen.

Her kommer byvekstavtale med bypakke inn.

– Dette jobber vi med videre, og vi kan håpe at en slik ny trasé kan være på plass for bilistene om fem år.

TA har tidligere skrevet at prisen på denne vil bli cirka 150 millioner kroner.