Det skjedde i utvalg for klima, miljø og byutvikling tirsdag.

Foreslo utsettelse

Rødt-representant i utvalget, Ørnulf Hjort-Sørensen, forslo konkret følgende;

- Saken utsettes. Administrasjonen får utarbeidet nye modelleringer av innlagring og fortynning av utslipp av kjølevann til Norsjø, og spredning av stoffer i utslippsvann i Norsjø.

Han argumenterte videre:

- Både industri og befolkning har tvil, det koster ingenting å gjennomføre noe slikt.

Men hans forslag fikk ikke støtte fra de andre, både Fremskrittspartiets Jørn Inge Næss og Arbeiderpartiets Knut Einar Aas avfeide det totalt: - Vi må ha tillit til Fylkesmannen og Mattilsynet.

Innstillingen i saken ble enstemmig vedtatt, også Rødt stemte for, første ledd:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for kjølevann til Gromstul."

At Ineos-sjefen ville ha en Google-sjekk kom fram i gårsdagens Varden. TA hadde en sak i juli der industriledere på Herøya, Rafnes og Frier uttrykte bekymring for kjølevann i Norsjø.

Damfossbrua og regningen

Sluttavtalen om finansieringen av rekkverk på Damfossbrua var oppe.

Høyres Helene Røsholt var klar i sine formuleringer:

- Saken gjør meg rett og slett trist. Den går rett inn i rekken av saker med dårlig ledelse, gjort med viten og vilje av øverste politiske ledelse. Dette bidrar til økt politikerforakt.

Men det slo ikke ut på vedtaket, de folkevalgte vil at sluttavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen godkjennes. Det vil si at Skiens bidrag blir på 1,2 millioner kroner.

Budsjett

Når det gjaldt budsjettet for 2020 og økonomiplanen var det bred enighet om at administrasjonen hadde gjort en god jobb.

Jørn Inge Næss kunne likevel ikke la være å sparke til FNs bærekraftige utvikling og benyttet begrepet "vissvass". Åse Gro Bakke i SV rykket ut og forsvarte politikken og la til at Næss ikke alltid var helt konsekvent, for eksempel i forbindelse med elbil.

Budsjettrammene til rådmannen gikk igjennom.

Historisk

Et historisk vedtak ble gjort da et enstemmig utvalg gikk for at kommunen skal ha et såkalt klimabudsjett. Meningen er at det konkret skal vise innsatsen som må til for at klimamålene skal nås. "Klimabudsjettet kvantifiserer hvor mye klimagasser som kuttes gjennom de vedtatte tiltakene."

Representanten pekte på ulike ting, Bypartiet og Tomas Bakken mente det var positivt å få oversikt, men trakk fram at kvaliteten på veiene også spilte inn. - God infrastruktur er god miljøpolitikk, var utsagnet.

Vedtaket ble slik:

* Forslag til klimabudsjett, datert 15.10.2020, testes ut som styringsverktøy i Skien kommune.

* 2021 skal benyttes som et pilotår for uttesting av verktøyet.