Vest-Telemark PPT IKS er den interkommunale pedagogisk-psykologisk tjenesten som tilbys barna i kommunene Vinje, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Tokke. Det aktuelle tilsynet gransket tilbudet rundt spesialundervisning.

– Vi har funnet at dere ikke oppfyller regelverket på dette området, heter det i en foreløpig tilsynsrapport.

De fem avvikene er greit forklart og godt underbygd, sier styreleder i Vest-Telemark PPT IKS, Sverre Sæter.

Hele hans svar kan du se lenger ned i saken.

Regelbruddene

Dette er de fem regelbruddene som er funnet:

– PPT utarbeider ikke sakkyndige vurderinger snarest mulig.

– PPT beskriver ikke i de sakkyndige vurderingene hvordan de har lagt vekt på synspunktene til elevene og foreldrene.

– PPT redegjør ikke godt nok hvilket utbytte elevene har av den ordinære opplæringen.

– PPT redegjør ikke for og gir ikke en anbefaling om hvilke opplæringsmål som er realistiske for eleven.

– PPT utarbeider ikke sakkyndige vurderinger der individuell barnets beste-vurdering synliggjøres.

Parallelt med dette tilsynet har Statsforvalteren også åpnet tilsyn med Kviteseid kommune, ved Kviteseid skule, hvor man ser på temaene «fatte vedtak om spesialundervisning og planlegging av spesialundervisningen».

Formålet med tilsynet er å kontrollere om PPT oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å utarbeide sakkyndige vurderinger og hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov.

Samlet har PPT har ansvaret for å følge opp 15 barne- og ungdomsskoler i Vest-Telemark.

Ikke til barnets beste

Tilsynsrapporten er på 29 sider og ganske omfattende. En ting som trekkes frem som lovstridig er lang saksbehandlingstid – opp mot sju måneder. Av 15 saker kommer det frem at saksbehandlingstiden hos PPT er over 90 dager i åtte av sakene. I tre saker overstiger saksbehandlingstiden 200 dager.

Når det går på om elevenes og foresattes synspunkter blir vektlagt, finner tilsynet at heller ikke dette lovkravet er oppfylt. Det blir ikke synliggjort at elevene og foresatte i tilstrekkelig grad blir hørt. Statsforvalteren mener også at de sakkyndige vurderingene ikke tar standpunkt til hvilket utbytte eleven har av den ordinære opplæringen. De sakkyndige vurderingene konkluderer altså om eleven har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen eller ikke, men det redegjøres ikke for hva som er elevens utbytte i ordinær opplæring.

På spørsmål om PPT gjør rede for – og tar standpunkt til hva som er realistiske opplæringsmål for eleven – mener Statsforvalteren nei.

Videre heter det at det i et flertall av de sakkyndige tilrådingene tilsynet har fått tilsendt fra PPT, kommer det ikke fram at det er gjort barnets beste-vurderinger.

– I flere av sakene er barnets syn beskrevet. Vi finner at det ofte er anbefalt tiltak som skal møte barnets behov slik barnet selv har uttrykt behovet, men uten at det er beskrevet hvilken vekt barnets syn har fått. Når barnets beste skal vurderes så skal barnet først høres. Så må PPT vurdere og ta stilling til hva som er barnets beste. Det er en vurdering der barnets syn er en av flere informasjonskilder. Til slutt må barnets beste veies opp mot andre hensyn.

– Statsforvalteren mener at PPT ikke systematisk vurderer og synliggjør barnets beste. Inntrykket bekreftes i intervjuene. PPT-ansatte forteller at vurdering av barnets beste drøftes ofte, men at de har jobbet lite systematisk med dette som tema.

– Statsforvalteren finner at de sakkyndige vurderingene ikke har synliggjort barnets beste-vurderinger.

Svarfrist

Det understrekes fra tilsynets side at Vest-Telemark PPT IKS har rett til å uttale seg før det fattes endelig vedtak. Kommunene kan uttale seg om alt i rapporten, både Statsforvalterens beskrivelse av fakta, deres forståelse av loven, deres vurderinger og deres konklusjoner.

Hvis kommunene er uenig i vurderingene, eller mener at rapporten inneholder faktafeil, må Statsforvalteren ta stilling til om rapporten skal endres før endelig rapport sendes ut. Hvis Statsforvalteren fremdeles finner brudd på regelverket, vil Statsforvalteren fatte et vedtak med pålegg om retting. I det endelige vedtaket får kommunene en rettefrist, slik at de kan gjøre de nødvendige endringene.

Fristen for å svare er satt til 17. desember.

TA har kontaktet Vest-Telemark PPT IKS, men fikk beskjed om at ingen der ønsket å gi en kommentar. Styreleder i Vest-Telemark PPT IKS – og kommunedirektør i Nissedal – Sverre Sæter, sier i en e-post til TA at rapporten er mottatt og lest.

– Dei fem avvika er greitt forklart og godt underbygd. Me kjem til å ta dei alle til vitande. Avvik på sjølve innhaldet, formuleringar, presiseringar i sakkunnig vurdering kan me få på plass aleine i PPT, og som del av felles utviklingsprosjekt med skulene våre i samarbeidstid med dei. Avvik på sakshandsamingstid er meir komplekst og må løysast i nært samarbeid med kommunane sine skular og barnehagar. Dette er eit prioritert arbeid, som me allereie ser resultat av.