(Østlands-Posten) I begynnelsen av august mottok Larvik et varsel fra en anonym innsender som reagerte på plasseringen av en av Ledes nettstasjoner på Nevlungstranda, nær Mølen.

Dette er et populært turområde også for mange telemarkinger.

«For området hvor oppføring er gjennomført, er det strenge bestemmelser», skrev innsenderen, som også påpekte at nettstasjonen lå i umiddelbar nærhet til Nevlungstranda naturreservat.

Hvis kommunen ikke skulle velge å følge opp det anonyme varselet, håper innsenderen «at det gjøres avbøtende tiltak som for eksempel beplantning eller annet som gjør tiltaket mindre synlig fra området regulert i reguleringsplan nevnt over».

Fant en annen feil

I midten av september hadde kommunen rukket å se på saken, og i et brev til Lede konkluderer de med at klageren ikke har truffet helt på geografien:

«Når vi sammenholder flyfoto fra 2022 opp mot situasjonsplanen Lede oversendte, ser det ut som at tiltaket er plassert i tråd med opplysningene Lede forela kommunen. Ettersom nettstasjonen er plassert i tråd med Lede AS' opplysninger, ligger ikke tiltaket innenfor reguleringsplanen for Mølen, slik som antydet i henvendelsen», skriver tilsynsjurist Caroline Ralle.

Men kommunen har likevel funnet det de mener er problematiske forhold.

Kraftanlegg som har fått anleggskonsesjon, er unntatt fra de fleste byggesaksreglene, men nettstasjonen på Nevlungstranda har blitt bygget basert på en såkalt områdekonsesjon – og da trer plan- og bygningsloven inn. Den aktuelle nettstasjonen står i et område som er avsatt til grønnstruktur, «friområder som skal beholdes og sikres til allmenn bruk, opphold og lek.»

«Å føre opp en nettstasjon er derfor i strid med arealformålet. Dette betyr at tiltaket tilsynelatende er betinget av dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel», konkluderer Larvik kommune.

Ikke helt enig med kommunen

Lede AS svarte opp det opprinnelige brevet fra kommunen med å slå fast at de var enige i kommunens juridiske vurderinger knyttet til områdekonsesjon.

Men helt på bølgelengde var de ikke:

«Lede AS er ikke uten videre enig i at oppføringen av nettstasjonen er i strid med arealformålet, da nettstasjonen verken er til hinder for, eller vanskeliggjør allmennhetens tilgang til området. Lede AS stiller avslutningsvis spørsmål til hvorfor dette ikke ble påpekt av kommunen ved foreleggingen», skriver fagspesialist Emily Coch Fjeldstad.

Hun er likevel klar på at Lede vil rette seg etter de krav kommunen stiller:

«Dersom kommunen likevel kommer fram til at tiltaket må dispensasjonssøkes, vil vi etterkomme dette. I fremtiden vil det være hensiktsmessig om kommunen kan gi tilbakemelding på slike forhold når tiltak blir forelagt.»

– Tiltak som gagner allmennheten

Larvik kommune har i etterkant av korrespondansen med Lede konferert med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som har bekreftet at de deler kommunens syn på saken.

Og Lede AS bekrefter overfor Østlands-Posten at de nå er i ferd med å søke om dispensasjon.

– Det er beklagelig at vi ikke var oppmerksomme på dette i forkant. En nettstasjon som denne er unntatt søknadsplikt, men er likevel ikke unntatt kravet om dispensasjon, sier Coch Fjeldstad.

– Hvilke konsekvenser vil det ha for Lede og beboerne i området om kommunen avslår dispensasjonssøknaden?

– Det er ikke noe vi har tatt stilling til ennå. Det må vi eventuelt se på når kommunen har avgjort saken.

Men Lede AS har trolig god grunn til å være optimister. Tilsynsjurist Caroline Ralle svarer følgende på spørsmål om hva utfallet av en dispensasjonssøknad vil bli:

– Virksomhet byggesak kan ikke forskuttere hvorvidt søknad om dispensasjon fra arealformålet for nettstasjonen vil bli innvilget før vi har mottatt og vurdert dispensasjonsbegrunnelsen. På generelt grunnlag kan vi likevel si at tiltak som gagner allmennheten, slik forsyning av strøm gjør, er noe som kan tillegges større vekt i dispensasjonsvurderinger enn tiltak som kun gagner enkeltsøkeres personlige forhold.