Dendrokronologiske undersøkelser viser at tømmer fra loftets andre etasje ble felt i vinterhalvåret 1268–1269.

Middelalderloftet i Tokke kommune eies av Anne Ingeborg Aamdal Scheie og Trond Scheie og nylig innvilget Vestfold og Telemark fylkeskommune 771 000 kroner til istandsetting av det historiske bygget.

Pengene skal dekke istandsetting og ytterligere dendrokronologiske undersøkelser av første etasje. Befaring og prosjektering er allerede delvis utført, men det skal gjennomføres ytterligere dokumentasjon.

Søknaden omfatter originalt 16 ulike arbeidsoperasjoner.

Dette skal gjøres

* Demontering av hele bygningen.

* Dendroprøvetaking i 1. etasje.

* Justering av den midtre holdsteinen på vestsida.

* Skjøting av begge museflakene i nordre ende, tiltak i søndre ende vurderes nærmere.

* Skjøting eller utskifting av veggstokk i 1. omfar vestvegg.

* Skjøting av veggstokk i 2. omfar sydveggen.

* Midt i bygget byttes de nyere stokkene på øst -og vestsida for å gi bæring til svalgang på sydsiden. Disse stokkene er fra slutten av 1800-tallet.

* Bjelker i etasjeskillet som går sør-nord byttes for å gi bæring til svalgang/gulv til svalgang påsydsida.

* Bunnsviller på øst- og vestsida har råteskader og må vurderes nærmere med hensyn til tiltak.

* Råteskadd kledning skjøtes eller byttes.

* Ny kledning monteres på søndre svalgang og østre og vestre svalgang får kledning der denne i dag mangler. Ny kledning lages tilsvarende eksisterende.

* Det lages ny svalgang på sydsida etter modell av svala på nordsida, men bredden på den nyesvala i syd blir lik bredden i øst/vest.

* Samtlige takåser er av nyere dato og byttes for å gi utstikk over ny søndre svalgang.

* Sperrer av ny dato (1970-tallet) fjernes og trenger ikke erstattes da det legges ny solid taktro.

* Det legges papp og sløyer og lekter i kjerneved furu.

* Eksisterende bordtak byttes med bord i kjerneved furu

Vinteren 1268–1269

I praksis er det også snakk om midler til merking av materiell og lagring/tildekking/tilrettelegging av materiell, stillaser, oppsetting/nedtaking, overnatting/diett, rigg og kjøring, transport av tømmer og bortkjøring av materialer. Pluss arbeid rundt demontering og remontering av tak og kledning, lafteverk, justering av holdstein, diverse graving og en del lafting. Det skal også skaffes og legges materialer til bordtak og smidde spiker. Til slutt skal det utføres arbeid på innfestinger, vindskier, kledning, ny kledning på sidesvaler og baksval og utføres håndhøvling av kledning.

– Tilskuddet dekker ikke kostnader til standardheving, brannsikring og tekniske installasjoner – og heller ikke ditt eget arbeid på fredet bygning. Tilskuddet er beregnet til cirka 80 prosent av totalkostnaden, heter det i vedtaket.

Aamdal Heimistog ligger i sin helhet innenfor sikringssonen til automatisk fredet bygning (loft), og forutsetter derfor også dispensasjon fra sikringssonen – noe som er innvilget.

– Dendrokronologiske undersøkelser viser at tømmer fra loftets andre etasje er felt i vinterhalvåret 1268–1269. Det er antatt at bygningens første etasje er yngre. Det er særlig laftekonstruksjonen i andre etasje som har høy kulturminneverdi og som er grunnlaget for den automatiske fredningen, heter det i vurderingen.