20 av sakene omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012, og det er derfor stor grunn til å tro at de faller inn under sakskomplekset.

– Det er i tillegg funnet elleve saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet. I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Da Nav-skandalen ble offentlig kjent forrige mandag, opplyste Riksadvokaten at minst 48 personer var blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.

Med de nye dommene tingrettene har funnet, kan det dermed være snakk om opp mot 79 saker.

– De som er berørt av Nav-skandalen, skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp. Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

– Grundig

De to siste ukene har norske tingretter jobbet med å få oversikt over alle Nav-sakene. Etter hvert som de har funnet nye dommer som kan knyttes til saken, har de oversendt dem til Domstoladministrasjonen, hvor en jurist har gått gjennom dem.

NTB har underveis innhentet tall fra tingrettene, som har opplyst at det er funnet minst 38 saker. Dermed er noen av dem blitt lagt bort etter nærmere vurdering.

– Selv om vi har arbeidet så grundig som det lar seg gjøre med å finne disse sakene, kan vi ikke garantere at det ikke kan være flere saker. Vi ber derfor alle som frykter at de kan ha fått en gal dom, om å ta opp dette med Gjenopptakelseskommisjonen så raskt som mulig, sier Urke.

Ny riksadvokat for Nav-saker

Fredag ble det klart at det er jussprofessor Henry John Mæland som blir setteriksadvokat for Nav-sakene. Dermed blir det han som skal håndtere de nye sakene, siden riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har erklært seg inhabil.

Parallelt med gjennomgangen av saker fra etter 2012 som handler om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed kan skandalen komme til å vokse enda mer i omfang.

I tillegg til straffesakene, har Nav anslått at det finnes rundt 2.400 saker hvor folk har fått urettmessige krav om å tilbakebetale trygdeytelser etter opphold i andre EØS-land.