Retten mente det forelå særlige grunner, og dermed ble det ikke utmålt straff. Jenta ble altså domfelt, men ikke straffet, skriver Rett24.

– Retten har lagt vekt på at siktede er i en særlig sårbar situasjon, hun er ikke mer enn 15 år, lever under barnevernets omsorg og har beskrevet et hendelsesforløp som sterkt tilsier at hun trenger hjelp fremfor straff, skriver tingrettsdommer Tamar Thorud.

Det ble også lagt vekt på at saken gjaldt beskjedne mengder til eget bruk. Påtalemyndigheten foreslo at jenta skulle ilegges en bot på 4.000 kroner.

Nylig opphevet Høyesteretts ankeutvalg en heroindom siden synet på straff for rusmisbrukere har endret seg. Flere rettsavgjørelser i Norge har den siste tiden vektlagt endrede oppfatninger av straff som virkemiddel i rusbehandlingen.

Spørsmålet om straff for rusbrukere har vært et svært hett politisk tema det siste året. Regjeringens rusreform ønsket å avkriminalisere all narkotikabruk, noe som ikke fikk flertall på Stortinget. Heller ikke Arbeiderpartiets forslag om å avkriminalisere narkotikabruk for tunge rusmisbrukere fikk flertall.