Det går fram av innkallingen til møtet i kontrollutvalget som finner sted denne uka, herunder "Årsmelding og regnskap 2021 - Skien kommune".

Vestfold og Telemark revisjon IKS har gjort revisjonen av kommunens årsregnskap, balanse per 31. desember 2021, med bevilgningsoversikter drift og investeringer med mer.

Mer i fondene

I revisors gjennomgang heter det blant annet at budsjett ble justert opp, men det burde ha vært justert ned - med om lag 150 millioner kroner. Årsaken skal være "faseforskyving på flere store prosjekter" - inkludert nytt sykehjem og Ibsenbiblioteket.

Kommunens budsjettmål blir nådd i 2021. Netto driftsresultat skal være med to-tre prosent av driftsinntektene - måltall 2021: 2,5 prosent. Og dette gjør at fondene kan økes.

5,1 milliarder i gjeld

Gjelden øker og utgjør cirka 5,1 milliarder kroner - "men kommunens evne til å betjene denne er ikke endret fra i fjor".

Skiens driftsinntekter i 2021 var på 4,9 milliarder kroner, fordelt slik: rammetilskudd - 35 prosent, skatt - 33 prosent, refusjoner/tilskudd - 16 prosent, øvrige brukerbetalinger/inntekter - 8 prosent og eiendomsskatt - 3 prosent.

Utbyttet var 21,7 millioner kroner. 12 millioner kom fra Skagerak Energi AS, tre millioner fra Kontorbygg og 6,5 fra Bjorstaddalen.

Brutto driftsutgifter: 4,8 milliarder kroner.

Ordføreren tjente

Lurer du på hvor mye ordføreren tjente i 2021, er dette svaret: 1,095 millioner kroner.

Kommunedirektøren tjente 1,5 millioner kroner.

Årsmeldingen skal behandles senere i andre politiske organ.